Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Listado de Sistemas de Información, Unidades Administrativas

Empreses públiques i fundacions públiques
Sistemes als quals es pot accedir amb una autorització d'accés prèvia.
Sistema d'informacióDenominació del serveiResponsable del fitxer
AUDInet Sistema d'informació i seguiment de les actuacions del Pla nacional de control financer de la IGAE. Oficina Nacional de Auditoría rresponsabledeficheroaudinet@igae.hacienda.gob.es
BDNS Base de dades nacional de subvencions. ONA División V: Auditoria Operativa y CF. Subvenciones Nacionales BDNS@igae.hacienda.gob.es
CANOA Centralizado Sistema de Comptabilitat Analítica Normalitzada per a Organitzacions Administratives (centres gestors i organismes de l’Administració General de l’Estat). Responsable de la Oficina de Contabilidad del Organismo
CICEP.red Sistema per a remissió a la IGAE dels Comptes anuals i altra informació que les entitats del Sector públic estatal de naturalesa empresarial i fundacional han de rendir al Tribunal de Comptes, en virtut de la Llei 47/2003 General Pressupostària, i de l'Ordre EHA/2043/2010, i per a la seva posterior remissió per la IGAE al Tribunal de Comptes, així com per a la gestió de la informació establerta en la Llei 4/2007 de Transparència, segons els models i procediments regulats en el RD 1759/2007 Subdirección General de Estudios y Coordinación RCSGEstudiosyCoordinacion@igae.hacienda.gob.es
Coopera 2020 Gestió de les ajudes comunitàries de Cooperació Territorial Europea del FEDER per al període 2014–2020 Subdirección General de Fondo de Cohesión y Cooperación Terrritorial Europea MCHernandez@sepg.hacienda.gob.es; mbpascual@sepg.hacienda.gob.es; AVecino@sepg.hacienda.gob.es; bmunoz@sepg.hacienda.gob.es
DocelWeb (externos) Portafirmes electrònic en xarxa. OIP División I de Aplicaciones de Contabilidad y Control DivisionOIPContabilidad@igae.hacienda.gob.es
Financi@ - Subsector Administrativo Elaboració pressupostària del subsector administratiu de caràcter estimatiu i del subsector empresarial i fundacional (Pressupostos d'Explotació i Capital i Programes d'Actuació Plurianual; Inversions i projectes; i documentació de naturalesa no estructurada, tipificada i no tipificada) Subdirección General de Presupuestos RFSGPresupuestos@sepg.hacienda.gob.es
Financi@ - Subsector Empresarial y Fundacional Elaboració pressupostària del subsector administratiu de caràcter estimatiu i del subsector empresarial i fundacional (Pressupostos d'Explotació i Capital i Programes d'Actuació Plurianual; Inversions i projectes; i documentació de naturalesa no estructurada, tipificada i no tipificada) Dirección General de Presupuestos RFSGProgramacion@sepg.hacienda.gob.es
Fondos 2000 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec a fons estructurals (FEDER, FSE, FEOGA-O) per al període 2000-2006 Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional RFSGAdministracionFeder@sepg.hacienda.gob.es
Fondos 2007 Obj. 1 y 2 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec al FEDER i al fons de cohesió per al període 2007-2013. Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional RFSGAdministracionFeder@sepg.hacienda.gob.es
Fondos 2007 Obj. 3 Gestió de les ajudes comunitàries concedides amb càrrec al FEDER i al fons de cohesió per al període 2007-2013. Subdirección General de Cooperación Territorial Europea fondos2007cte@sepg.hacienda.gob.es
Fondos 2020 Gestión de las ayudas comunitarias concedidas por FEDER para la inversión en crecimiento y empleo del período 2014-2020 Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional RFSGAdministracionFeder@sepg.hacienda.gob.es
GAUDÍ Solució genèrica d’execució de consultes no programades sobre l’univers de dades comunitàries. Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional RFSGAdministracionFeder@sepg.hacienda.gob.es
Gestión de ficheros Sistema d'informació per a la gestió (tramesa i recepció) de fitxers. OIP Div.III Aplicaciones Costes Personal DivisionOIPCostesP@igae.hacienda.gob.es
Invente-Registro Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local Subdirección General de Estudios y Coordinación mvega@igae.hacienda.gob.es; MGabela@igae.hacienda.gob.es; ARodero@igae.hacienda.gob.es
Jubil@ Aplicació per a la tramitació electrònica de l’imprès d’iniciació d’ofici de la pensió de jubilació. Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas RFSGGestionClasesPasivas@sepg.hacienda.gob.es
Nexus Gestió dels fons de cohesió corresponents al període 2000-2006. Subdirección General de Fondo de Cohesión y Cooperación Terrritorial Europea RFSGFCompensacionCohesion@sepg.hacienda.gob.es
Publicaciones web DGCPyPP Recopilació dels documents que hagi elaborat la Subdirecció General d'Ordenació Normativa, Recursos i Informació de Classes Passives de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, d'interès, fonamentalment, en matèria de funció pública i del règim de classes passives. Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos publicaciones-electronicas-ordenacion-normativa@sepg.hacienda.gob.es
SIC3 Ingresos no tributarios AGE Sistema d’informació contable de l’Estat, ONC División II: Gestión de la Contabilidad GestionContabilidad.ONC.Usuarios@igae.hacienda.gob.es
SIC3 OOAA Sistema d'informació comptable d'Organismes autònoms i entitats públiques administratives adherides. Responsable de la Oficina de Contabilidad del Organismo
Validar NRC Comprovació de la validesa del NRC (nombre de referència complet) obtingut en efectuar el pagament d'ingressos no tributaris a través de la passarel·la de pagaments de l'AEAT. ONC División II: Gestión de la Contabilidad GestionContabilidad.ONC.Usuarios@igae.hacienda.gob.es