Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Format normalitzat del compte general

Format normalitzat recomanat per a la rendició del Compte General de les entitats locals adaptat a les Instruccions de Comptabilitat Local 2013, aprovat per la següent resolució de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (publicada en el BOE nº 278, de 20 de novembre de 2015):

En aquesta Resolució es normalitza la informació del compte general per a cadascun dels models comptables, es codifiquen els noms dels diferents fitxers que la componen i es fixen normes per controlar la integritat de les dades.

Per a la informació que pot representar-se de forma numèrica s'ha optat per la seva remissió dins d'un fitxer «xml», i per a la definició de la seva estructura i contingut s'ha dissenyat un esquema «xsd» que va a facilitar tècnicament la validació d'aquesta informació.

Esquemes per als exercicis 2019 i següents en funció del model comptable:
Nota informativa (15/04/2020): Amb aquesta data es modifiquen els esquemes del model normal i simplificat 2015 per incorporar els canvis que en la Memòria ha introduït l'Ordre HAC/1364/2018, de 12 de desembre. Aquests canvis consisteixen en l'eliminació de l'informe “Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost” (informe 24.1.1.c) de la Memòria normal i 18.1.1.c) de la Memòria simplificada) i la incorporació d'un nou informe “Creditors per operacions reportades” (informe 24.7 de la Memòria normal i 18.7 de la Memòria simplificada).
Per a exercicis anteriors (2015 a 2018) en funció del model comptable els esquemes aplicables són:

Format normalitzat del Compte General anterior a 2015

Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizao de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático, que facilite su rendición (pdf)

Esquemes per a l'exercici 2008 en funció del model comptable:

Els anteriors esquemes inclouen els canvis que es descriuen en el següent document:

Per a exercicis anteriors (2006 i 2007) en funció del model comptable els esquemes aplicables són:

Nota informativa (14/06/2007): Aclariment sobre el procés de generació del resum MD5.

Per generar el resum electrònic MD65, previst en l'apartat sisè de la Resolució de la IGAE de 28 de juliol del 2006, a partir del fitxer XML amb la informació numèrica dels comptes, s'ha d'aplicar l'algorisme públic MD5 al fitxer SML en binari, independentment que el contingut sigui text.

Nota informativa (29/07/2009): Amb aquesta data es modifica l'esquema del model simplificat 2008 amb motiu d'una errada detectada a la liquidació del pressupost d'ingressos per la qual s'incloïa dues vegades el total de previsions definitives.

Nota informativa (14/06/2016): Amb aquesta data es modifiquen els esquemes del model normal i simplificat 2015 per incorporar els següents canvis en la Memòria:

  - En l'informe “1. Organització i activitat”, en la secció "NumMedEmpDurEjerYA31 Dic", el camp "NumMedEmplDurEjer" es defineix com a tipus decimal.

  - En l'informe relatiu a “Despeses amb finançament afectat”, en el desglossament desviacions de finançament per agent finançador, el camp "AgenteFinan" es corregeix perquè inclogui una aplicació pressupostària d'ingressos.

  - En l'informe 11.2 Passius financers-Línies de crèdit, s'elimina el camp identificació de la fila de totals. - En els informes relatius a “Indicadors” (financers, patrimonials i pressupostaris, i de gestió) els camps indicadors es modifiquen per admetre un màxim de dues xifres decimals.

Per facilitar la visualització dels fitxers XML del format normalitzat del Compte General, s'ha desenvolupat un visualitzador que realitza una transformació del fitxer a format HTML de manera que pugui ser mostrat per un navegador d'internet amb una presentació similar a la dels informes en paper.

En l'apartat "Utilitats" s'inclou aquest visualitzador en funció de l'esquema i del sistema operatiu.