Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Formato normalizado da Conta Xeral

Formato normalizado recomendado para a rendición da Conta Xeral das entidades locais adaptado ás Instrucións de Contabilidade Local 2013, aprobado pola seguinte resolución da Intervención Xeral da Administración do Estado (publicada no BOE nº 278, de 20 de novembro de 2015):

Nesta Resolución normalízase a información da Conta Xeral para cada un dos modelos contables, codifícanse os nomes dos distintos ficheiros que a comporán e fíxanse normas para o control da integridade dos datos.

Para a información que pode representarse de forma numérica optouse pola súa remisión dentro dun ficheiro «xml», e para a definición da súa estrutura e contido deseñouse un esquema «xsd» que vai facilitar tecnicamente a validación da devandita información.

Esquemas para os exercicios 2019 e seguintes en función do modelo contable:
Nota informativa (15/04/2020): Con esta data modifícanse os esquemas do modelo normal e simplificado 2015 para incorporar os cambios que na Memoria introduciu a Orde HAC/1364/2018, de 12 de decembro. Devanditos cambios consisten na eliminación do informe “Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento” (informe 24.1.1.c) da Memoria normal e 18.1.1.c) da Memoria simplificada) e a incorporación dun novo informe “Acredores por operacións devengadas” (informe 24.7 da Memoria normal e 18.7 da Memoria simplificada).
Para exercicios anteriores (2015 a 2018) en función do modelo contable os esquemas aplicables son:

Formato normalizado da Conta Xeral anterior a 2015

Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizao de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático, que facilite su rendición (pdf)

Esquemas para o exercicio 2008 en función do modelo contable:

Os anteriores esquemas inclúen os cambios que se describen no seguinte documento:

Para exercicios anteriores (2006 e 2007) en función do modelo contable os esquemas aplicables son:

Nota informativa (14/06/2007): Aclaración sobre o proceso de xeración do resumo MD5

Para a xeración do resumo electrónico MD5, previsto no apartado sexto da Resolución da IGAE do 28 de xullo de 2006, a partir do ficheiro XML coa información numérica das contas, deberase aplicar o algoritmo público MD5 ao ficheiro XML en binario, independentemente de que o seu contido sexa texto.

Nota informativa (29/07/2009): con esta data modifícase o esquema do modelo simplificado 2008, por mor dunha errata detectada na liquidación do orzamento de ingresos pola que se incluía dúas veces o total de previsións definitivas.

Nota informativa (14/06/2016): Con esta data modifícanse os esquemas do modelo normal e simplificado 2015 para incorporar os seguintes cambios na Memoria:

 - No informe “1. Organización e actividade”, na sección "NumMedEmpDurEjerYA31*Dic", o campo "NumMedEmplDurEjer" defínese como tipo decimal. 

 - No informe relativo a “Gastos con financiamento afectado”, na desagregación desviacións de financiamento por axente financiador, o campo "AgenteFinan" corríxese para que inclúa unha aplicación orzamentaria de ingresos. 

 - No informe 11.2 Pasivos financeiros-Liñas de crédito, elimínase o campo identificación da fila de totais. 

 - Nos informes relativos a “Indicadores” (financeiros, patrimoniais e orzamentarios, e de xestión) os campos indicadores modifícanse para admitir un máximo de dúas cifras decimais.

Para facilitar a visualización dos ficheiros XML do formato normalizado da Conta Xeral, desenvolveuse un visualizador que realiza unha transformación do ficheiro a formato HTML de xeito que poida ser mostrado por un navegador de internet cunha presentación similar á dos informes en papel.

No apartado "Utilidades" inclúese o devandito visualizador en función do esquema e do sistema operativo.