Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Que é e para que serve?

 logo Central de Información de Bienes Inventariables del Estado

CIBI (Central de Información de Bens Inventariables do Estado) é un sistema de información que na actualidade se centra exclusivamente nos bens inmobles que, segundo a Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das administracións públicas, deben estar incluídos nel e cuxos obxectivos funcionais son, basicamente, os seguintes:

Facilitar a xestión do Inventario de bens inmobles por parte da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado.

Proporcionar a información contable do devandito inventario requirida pola Intervención Xeral da Administración do Estado, da parte deste inventario que lle corresponde á Administración xeral do Estado.

Dar soporte á tramitación electrónica de expedientes de xestión patrimonial.

A versión actual proporciona, de xeito moi sintético, as seguintes "macrofuncionalidades":

Mantemento e consulta de bens inmobles

O sistema de información contén un amplo conxunto de datos dos bens inmobles. De cada un dos devanditos bens inmobles (decenas de miles) disponse de información moi diversa, entre outros os seguintes tipos de información

 • Situación ou localización do ben
 • Características físicas
 • Urbanísticas
 • Datos catastrais
 • Datos rexistrais
 • Valoración contable e amortización acumulada, en calquera data
 • Taxacións
 • Usuarios destes e superficie por usuario

O sistema de información dispón das funcionalidades necesarias para actualizar e consultar estes datos.Tamén permite a consulta georreferenciada de bens a través da integración co sistema EXEO.

Mantemento e consulta de imaxes dos bens inmobles

O sistema de información posúe unha ampla información documental composta por escrituras, planos, fotografías, certificacións... e calquera documento que se considere de interese. As imaxes que se asocian deben ter algunha das seguintes extensións: jpg ou tif.

Esta información atópase asociada a cada ben. O sistema de información dispón das funcionalidades necesarias para actualizar e consultar estes datos.

Mantemento e consulta de operacións de inventario sobre bens inmobles

O sistema de información contén outro conxunto de datos onde se van almacenando as distintas "operacións de inventario" que se realizan sobre os bens.

Enténdese por "operación de inventario" aquela actuación da xestión patrimonial que teña o efecto sobre algún dos seguintes aspectos:

 • Superficie total posuída polos distintos títulos e usuarios
 • Terceiros relacionados coa operación
 • Predios rexistrais e cargas asociadas a estas
 • Documentos que alteren a situación xurídica dos bens
 • Valores contables e amortización acumulada asociados aos distintos títulos e usuarios

Como exemplo deste tipo de operacións de inventario poden ser aquelas en que se realiza:

 • O alleamento (total ou parcial) deste
 • A adquisición de novos bens
 • A permuta de bens (total ou parcial)
 • O arrendamento dun ben
 • Unha mutación demanial do ben (total ou parcial)
 • A construción do ben

Do mesmo xeito que co catálogo de bens, o sistema de información dispón das funcionalidades necesarias para actualizar e consultar estes datos.

Mantemento e consultas de expedientes

O sistema de información contén outro conxunto de datos onde se van almacenando os distintos "expedientes" que se realizan sobre os bens.

Enténdese por "expediente" aquela actuación da xestión patrimonial que teña o efecto sobre algún dos bens que xa estean inventariados ou que sexan susceptibles de entrar a formar parte do inventario.

Como exemplo deste tipo de expedientes cabe citar:

 • Adquisicións
 • Alleamentos
 • Arrendamentos
 • Defensa patrimonial
 • Xestión e administración
 • Cesións e reversións
 • Investigación patrimonial
 • Permutas
 • Dilixencias previas

Do mesmo xeito que co catálogo de bens, o sistema de información dispón das funcionalidades necesarias para actualizar e consultar os datos correspondentes aos expedientes. No caso das imaxes de documentos que forman parte de expedientes, proporciónanse facilidades para a súa xeración automática en base a persoais, así como para a súa firma electrónica a través da integración co portafirmas DocelWeb.

Xeración automática de asentos contables e de cálculos de amortización

Algunhas operacións de inventario teñen implicación contable. O sistema de información xera automaticamente os devanditos asentos de xeito transparente para o usuario. O sistema dispón tamén da funcionalidade necesaria para realizar os cálculos de amortizacións de bens de cada exercicio contable.

Toda esta información é enviada ao sistema de información contable (SIC'2) de xeito automático ou a petición, segundo proceda. Por outra banda, CIBI recibe de SIC'2 información de operacións do orzamento de gastos (obrigas recoñecidas) que incrementan o valor do ben, co obxecto de que CIBI as contabilice axeitadamente.