Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

A quen vai dirixido?

BDNS vai dirixido aos órganos do artigo 36 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro de 2003, xeral de subvencións:

 1. Están obrigados a facilitar información sobre as subvencións que concedan, os órganos de:
  1. A Administración xeral do Estado
  2. As entidades que integran a Administración local
  3. As administracións das comunidades autónomas
  4. Os organismos públicos e demais entidades de dereito público con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes de calquera das administracións públicas, na medida en que as subvencións que outorguen sexan consecuencia do exercicio de potestades administrativas
  5. Os consorcios, mancomunidades ou outras personificacións públicas creadas por varias administracións públicas e organismos ou entes dependentes delas, na medida en que as subvencións que outorguen sexan consecuencia do exercicio de potestades administrativas.
 2. Estarán obrigados a facilitar información polas entregas pecuniarias sen contraprestación que realicen:
  • Os organismos públicos e demais entidades de dereito público con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes de calquera das administracións públicas que se rexan por dereito privado.
  • Os consorcios, mancomunidades ou outras personificacións públicas creadas por varias administracións públicas e organismos ou entes dependentes delas que se rexan por dereito privado.
  • As fundacións do sector público.
 3. A obriga de subministración de información esténdese, así mesmo, aos órganos que diten as resolucións firmes a que fai referencia o artigo 13.2, parágrafos c) e h), da Lei xeral de subvencións, comunicando os datos identificativos dos que non poderá obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora, así como o período durante o cal non poderá obter tal condición. A Intervención Xeral da Administración do Estado promoverá a celebración de convenios cos órganos que diten as sentenzas firmes a que fai referencia o artigo 13.2.a) da lei, co fin de que se forneza información sobre os datos identificativos dos que non poderá obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora, así como o período durante o cal non poderá obter tal condición, en aplicación do artigo 47.3 da indicada lei.
 4. Malia o disposto nos puntos 1 e 2 anteriores, nas administracións autonómica e local, a subministración da información á base de datos será efectuada a través dos órganos que se relacionan a continuación:
  • A Intervención Xeral da comunidade autónoma ou órgano que designe a propia comunidade autónoma.
  • A intervención ou órgano que designe a propia entidade local.