Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Què és i per a què serveix?

 logo Central de Información de Bienes Inventariables del Estado

CIBI (Central d'Informació de Béns Inventariables de l'Estat) és un sistema d'informació que actualment se centra exclusivament en els béns immobles que, segons la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, hi han d'estar inclosos i els objectius funcionals del qual són, bàsicament, els següents:

Facilitar la gestió de l'Inventari de Béns Immobles per part de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat.

Proporcionar la informació comptable d'aquest inventari requerida per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de la part de l'inventari que correspon a l'Administració General de l'Estat.

Donar suport a la tramitació electrònica d'expedients de gestió patrimonial.

La versió actual proporciona, de manera molt sintètica, les "macrofuncionalitats" següents:

Manteniment i consulta de béns immobles

El sistema d'informació conté un ampli conjunt de dades dels béns immobles. De cadascun d'aquests béns immobles (desenes de milers) es disposa d'informació molt diversa, entre altres els tipus d'informació següents:

 • Ubicació o localització del bé
 • Característiques físiques
 • Urbanístiques
 • Dades cadastrals
 • Dades registrals
 • Valoració comptable i amortització acumulada, en qualsevol data
 • Taxacions
 • Usuaris d'aquests béns i superfície per usuari

El sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per actualitzar i consultar aquestes dades. També permet la consulta georeferenciada de béns a través de la integració amb el sistema EGEO.

Manteniment i consulta d'imatges dels béns immobles

El sistema d'informació té una àmplia informació documental composta per escriptures, plànols, fotografies, certificacions, ... i qualsevol document que es consideri d'interès. Les imatges que s'hi associen han de tenir alguna de les extensions següents: jpg o tif.

Aquesta informació es troba associada a cada bé. El sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per actualitzar i consultar aquestes dades.

Manteniment i consulta d'operacions d'inventari sobre béns immobles

El sistema d'informació conté un altre conjunt de dades en què es van emmagatzemant les diverses "operacions d'inventari" que es duen a terme sobre els béns.

S'entén per "operació d'inventari" aquella actuació de la gestió patrimonial que tingui efecte sobre algun dels aspectes següents:

 • Superfície total posseïda pels diversos títols i usuaris
 • Tercers relacionats amb l'operació
 • Finques registrals i càrregues que hi estan associades
 • Documents que alterin la situació jurídica dels béns
 • Valors comptables i amortització acumulada associats als diversos títols i usuaris

Com a exemple d'aquest tipus d'operacions d'inventari poden ser aquelles en què es du a terme:

 • L'alienació (total o parcial) d'aquest bé
 • L'adquisició de nous béns
 • La permuta de béns (total o parcial)
 • L'arrendament d'un bé
 • Una mutació demanial del bé (total o parcial)
 • La construcció del bé

Així com amb el catàleg de béns, el sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per actualitzar i consultar aquestes dades.

Manteniment i consultes d'expedients.

El sistema d'informació conté un altre conjunt de dades en què es van emmagatzemant els diversos "expedients" que es duen a terme sobre els béns.

S'entén per "expedient" aquella actuació de la gestió patrimonial que tingui efecte sobre algun dels béns que ja estiguin inventariats o que siguin susceptibles d'entrar a formar part de l'inventari.

Com a exemple d'aquest tipus d'expedients cal citar:

 • Adquisicions
 • Alienacions
 • Arrendaments
 • Defensa patrimonial
 • Gestió i administració
 • Cessions i reversions
 • Investigació patrimonial
 • Permutes
 • Diligències prèvies

Així com amb el catàleg de béns, el sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per actualitzar i consultar les dades corresponents als expedients. En el cas de les imatges de documents que formen part d'expedients, es proporcionen facilitats per a la seva generació automàtica sobre la base de plantilles, així com per a la seva signatura electrònica a través de la integració amb el portasignatures DocelWeb.

Generació automàtica d'assentaments comptables i de càlculs d'amortització

Algunes operacions d'inventari tenen implicació comptable. El sistema d'informació genera automàticament aquests assentaments de manera transparent per a l'usuari. El sistema disposa també de la funcionalitat necessària per fer els càlculs d'amortitzacions de béns de cada exercici comptable.

Tota aquesta informació és enviada al sistema d'informació comptable (SIC'2) de manera automàtica o a petició, segons escaigui. D'altra banda, CIBI rep de SIC'2 informació d'operacions del Pressupost de Despeses (obligacions reconegudes) que incrementen el valor del bé, per tal que CIBI les comptabilitzi adequadament.