Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Què és i per a què serveix?

SOROLLA2

El sistema SOROLLA2 s'orienta a facilitar la gestió econòmic-pressupostària que es realitza als centres gestors de la despesa de l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes Autònoms i altres Ens Públics amb Pressupost limitatiu que ajustin les seves operacions al Pla General de Comptabilitat Pública.

Es tracta d'una solució oferta per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat als Centres gestors de la despesa, amb l'ànim d'afavorir la normalització dels procediments de gestió pressupostària.

L'objectiu del sistema és facilitar la gestió administrativa i comptable de les dotacions pressupostàries al seu càrrec, servint de registre i arxiu de les operacions (administratives o comptables) realitzades, sent el punt d'informació de la situació de cadascuna de les actuacions de gestió i proporcionant l'avanç de l'execució pressupostària.

Eixos principals de SOROLLA2

 • Arquitectura web amb servei centralitzat d'hostalatge en la IGAE.

 • Sistema integrat, orientat a la tramitació electrònica nadiva d'expedients de despesa de pagament directe, de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.

 • Compromís amb l'herència de la primera generació del sistema (SOROLLA) quant a la simplicitat del model, sense perjudici d'assumir prestacions funcionals addicionals.

 • Adaptació a la nova normativa comptable i incorporació de les prestacions derivades del nou sistema comptable, garantint la interoperabilitat amb SIC’3.

 • Interoperabilitat amb altres aplicacions dins del marc de gestió i control: IRIS, CANOA, portasignatures (Docelweb i uns altres), COREnet.

 • Interoperabilitat amb altres plataformes externes específiques: Plataforma de Contractació del Sector Públic, Registre de Contractes del Sector Públic, Tribunal de Comptes, Subministrament Immediat d'Informació.

 • Interoperabilitat general amb altres aplicacions externes a través de serveis web (API SOROLLA2).

 • Orientación del sistema como normalizador de los procedimientos asociados a la gestión económico-presupuestaria de las entidades públicas administrativas.

Estructura modular de SOROLLA2

 • Módulo para la tramitación de expedientes de gasto de contratación y subvenciones.

 • Mòdul per a la gestió i comptabilitat dels caixers pagadors, incloent la gestió de comissions de servei.

 • Mòdul per a la gestió de l'inventari de béns mobles i d'aquells altres béns i drets la gestió dels quals correspongui a departaments ministerials o organismes autònoms, d'acord amb l'art. 33 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les AA.PP.

 • Mòdul​ de seguiment de l'execució pressupostària i de generació dels documents comptables, tant en suport electrònic com en paper.