Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Què és i per a què serveix?

SOROLLA2

El sistema SOROLLA2 s'orienta a facilitar la gestió economicopressupostària que es du a terme als centres gestors de la despesa de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i altres ens públics.

Es tracta d'una solució oferta per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat als centres gestors, amb la intenció d'afavorir la normalització dels procediments de gestió pressupostària i de propiciar una cultura de costos.

L'objectiu del sistema és facilitar la gestió administrativa i comptable de les dotacions pressupostàries a càrrec seu, servint de registre i arxiu de les operacions (administratives o comptables) dutes a terme, essent el punt d'informació de la situació de cadascuna de les actuacions de gestió i proporcionant l'avanç de la situació econòmica dels crèdits.

La IGAE proporciona servei d'hostatge a les entitats que s'adhereixin al sistema SOROLLA2, i l'accés es du a terme bé a través de la xarxa SARA o bé a través d'Internet.

Les funcionalitats previstes a SOROLLA2 són:

  • 1. Tramitació d'expedients de despesa, tant expedients de contractació com de subvencions, amb el doble vessant de la tramitació: administratiu i comptable.
  • 2. Tramitació de la gestió de les caixes pagadores pel que fa als pagaments que es duen a terme tant per Bestretes de Caixa Fixa com per Pagaments a Justificar.
  • 3. Elaboració de documents comptables, d'acord amb l'estructura i el format que estableix l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda d'1 de febrer de 1996, per la qual s'aproven els documents comptables a utilitzar per l'Administració General de l'Estat, tant en suport electrònic com en paper.

El sistema es basa en un model organitzatiu que en la versió actual està compost per òrgans gestors, unitats tramitadores de tipus expedient, unitats tramitadores de tipus caixa, centres d'informació de gestió pressupostària. La versió evolucionada inclourà també l'òrgan de contractació, les unitats proponents i el gestor d'inventari.