Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Què és i per a què serveix?

 CANOA

CANOA (Sistema de Comptabilitat Analítica Normalitzada per a les organitzacions Organitzacions Administratives.)

El projecte CANOA té com a finalitat implantar en l'àmbit de l'Administració de l'Estat i Ens Públics un sistema de Comptabilitat Analítica que, en unió d'altres sistemes d'informació, posi a disposició dels gestors de les diverses unitats una sèrie d'informes sobre en quines unitats (centres de cost) es produeix un cost i en quins productes o serveis (activitats) es produeix aquest consum, subministrant informació als diversos nivells de responsabilitat.

CANOA és un sistema de Comptabilitat Analítica que, partint d'un model comptable estàndard, personalitzable per a cada Ens, permet valorar el cost de les activitats desenvolupades per les diverses unitats i proporciona un conjunt d'informacions dirigides a analitzar l'ús dels recursos públics i a facilitar l'adopció de decisions sobre la producció de béns i serveis i la fixació de taxes i preus públics.

Els objectius principals que persegueix el sistema CANOA són els següents:

 • Valorar el cost de les activitats i de la prestació de serveis públics.
 • Determinar la quantia de les taxes i els preus públics.
 • Analitzar l'ús dels recursos públics des de la perspectiva de l'eficàcia i economia, possibilitant un control de gestió sobre aspectes concrets de l'Entitat.
 • Facilitar l'elaboració i avaluació dels Pressupostos.
 • Ajudar en l'adopció de decisions sobre la producció de béns o prestació de serveis, responent així a les necessitats de la gestió.
 • Valorar els actius generats per l'activitat del sector públic.
 • Facilitar informació a òrgans supranacionals per fonamentar l'import de les ajudes i subvencions.
 • Complementar la informació subministrada pels estats financers tradicionals.

CANOA opera a partir d'un model comptable estàndard que es personalitza per atendre l'organització i les necessitats de l'ens, mitjançant la definició de les estructures bàsiques del model: elements de cost, centres de cost, activitats, criteris de repartiment, ...

La introducció dels documents de cost a CANOA es pot fer de manera interactiva o a partir d'interfícies normalitzades, actualment en fase de desenvolupament, amb els sistemes de gestió de recursos humans, d'inventari, de justificants de la despesa, ...

Després de la segregació de les càrregues no incorporables, el sistema tractarà els documents de cost en tres processos principals:

 • Procés d'assignació per períodes: per classificar i assignar els costos/ingressos en relació amb el moment de meritar-los.
 • Procés de repartiment: per produir l'assignació dels diferents elements de costos a centres i activitats.
 • Procés d'agregació: per agregar els diversos tipus de costos/ingressos d'acord amb els criteris comptables del model, en funció de les necessitats dels diversos destinataris de la informació.

L'output del sistema CANOA queda constituït pels estats comptables normalitzats que permetin avaluar en una visió de conjunt els resultats del procés de costos, complementats per les possibilitats d'obtenció d'informació personalitzada a les necessitats de l'anàlisi de la gestió.