Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

A quen vai dirixido?

Vai dirixido ás entidades locais que poidan acollerse ao modelo básico de contabilidade local, segundo a Orden EHA/4040/2004, do 23 de novembro.

O modelo básico de contabilidade local aplícase, con carácter opcional, ás entidades locais cuxo orzamento non exceda de 300.000 €, sempre que das ditas entidades non dependan organismos autónomos, sociedades mercantís ou entidades públicas empresariais.

Para os efectos de delimitar as entidades locais ás que se lles podería aplicar o modelo básico, tomarase como importe do orzamento o das previsións iniciais de ingresos do último orzamento aprobado definitivamente pola entidade.

No caso de entidades locais que apliquen o modelo básico e que aproben definitivamente orzamentos superiores a 300.000 €, só estarán obrigadas a cambiar de modelo ─ao simplificado ou ao normal, segundo corresponda─ se a dita circunstancia se mantén durante tres exercicios consecutivos. Este cambio de modelo deberá efectuarse, con carácter obrigatorio, o 1 de xaneiro seguinte á entrada en vigor do terceiro orzamento consecutivo superior a 300.000 €.