Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Novidades da última versión

BÁSICAL: Software oficial y gratuito de Contabilidad Local

Resumo de novidades BÁSICAL 15.0 (Febreiro - 2022)

Desde o 20 de xuño de 2017, a Intervención Xeral presta o servizo BÁSICAL para a contabilidade de entidades locais do modelo básico. Na seguinte ligazón pode descargarse a presentación.

Actualmente, a última versión publicada en outubro de 2019, incorpora novas funcionalidades e actualizacións das xa existentes, entre as que destacan:

Novas funcionalidades:

Informe execución trimestral para a S.X. de Coordinación Autonómica e Local:

 • Generar el informe de ejecución trimestral conforme al nuevo formato XML-TRIMLOC, obligatorio para el ejercicio 2023 y posteriores.

Melloras conexión con FACE

 • Engádese selector múltiple para permitir a descarga de varias facturas simultaneamente.

Novidades técnicas:

 • Actualización ao Framework .NET 4.8, con melloras en rendemento.

Informe orzamento para a S.G. de Coordinación Autonómica e Local:

 • Xerar o informe do orzamento inicial conforme ao novo formato XML-PENLOC, obrigatorio para o exercicio 2022 e posteriores.

Consulta conceptos non orzamentarios (debedores e acredores) por rango de datas:

 • Engádense dous novos filtros (data inicio e data fin).
 • Por defecto desde o 1 de xaneiro do exercicio, e ata a última data contable, podendo ser ambas as modificadas.

Melloras en Arquivo dixital:

 • Acceso directo ao arquivo completo (todos os exercicios) desde a barra de selección
 • Clasificación de arquivos con ou sen asociacións a operacións, facturas, ou ambos.
 • Ligazón directa para a visualización da operación ou factura asociada.

Novidades técnicas:

 • Actualización do servidor de datos a SQL Server 2019.

Funcionalidades destacadas incorporadas en versións previas:

Informes presuposto corrente:

 • Novos informes do orzamento corrente de gastos por aplicacións con detalle de terceiros (compromisos, obrigas e pagos).
 • Novos informes do orzamento corrente de ingresos por aplicacións con detalle de terceiros (dereitos recoñecidos e cobros).

Módulo de facturas.

 • Unha vez rexistrada e conformada unha factura electrónica, durante a operación de recoñecemento da obrigación, engádense novos botóns que permiten seleccionar varias (ou todas) as filas de detalle da factura para realizar a asignación da aplicación orzamentaria e impostos (deducibles ou non) directamente en todas as filas de detalle seleccionadas.
 • No rexistro de facturas en papel, habilítase a posibilidade de arquivar simultaneamente o documento dixitalizado da factura, de maneira que quedará asignado á devandita factura e posteriormente asociarase directamente á operación de rexistro da obrigación.

Tesouraría.

 • Posibilidade de desactivar un ordinal: Introduciuse un novo cambo, data de baixa, a partir do cal o ordinal queda desactivado e non será seleccionable durante a captura de novas operacións.
 • Posibilidade de editar o código ÍAN dos ordinales bancarios durante a conciliación bancaria. Este código é obrigatorio para poder remitir a Conta Xeral ao Tribunal de Contas ou Órganos de Control Externos.

Copias de seguridade.

 • Desaparece o menú de Administración>Copia de seguridade e, no seu lugar, estas funcións pasarán a ser realizadas directamente polo servizo BÁSICAL. Realizarase unha copia diaria durante o último mes (30 días) e unha copia mensual durante o último ano (12 meses).
 • Cando a entidad local o requira, poderase solicitar a restauración dalgunha das copias realizadas, mediante correo electrónico á caixa de correos de soporte.

Procesos de peche-apertura e aprobación de orzamentos

 • Reverter peche-apertura: Permite volver atrás o peche-apertura, borrando os datos traspasados ao novo exercicio.
 • Reverter apertura de orzamento: Permite volver atrás a apertura do orzamento, de maneira que pase a estar en elaboración e poden realizarse modificacións antes do peche-apertura.

Informes Orzamentarios XBRL.

 • Posibilidade de xerar os ficheiros a enviar á Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local (SGFAL) conforme ás novas taxonomías publicadas recentemente:
  • XBRL-LENLOC 6 para a liquidación do exercicio 2016.
  • XBRL-TRIMLOC 2017 para informes trimestrais do 2017.

Acceso á aplicación.

 • Para mellorar a seguridade, a identificación do usuario, que ata agora se realizaba con usuario e contrasinal, pasará a ser con certificado electrónico recoñecido ou cualificado de firma electrónica.
 • Cada entidad local disporá do seu propio espazo de datos, ao cal terán acceso en exclusiva os usuarios rexistrados da devandita entidade.

Rexistro de facturas electrónicas desde o punto xeral de entrada de facturas da Administración Xeral do Estado FACE.

A Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público, prevé a posibilidade de que todos os provedores que entregasen bens ou prestado servizos á Administración Pública poidan expedir e remitir factura electrónica.

Todas as Administracións Públicas, estatal, autonómica e local deben dispor dun punto xeral de entrada de facturas electrónicas a través do cal a partir do 15 de xaneiro de 2015 recibiranse todas as facturas electrónicas.

Tanto as Comunidades Autónomas como as Entidades locais poden adherirse á utilización do punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración Xeral do Estado, denominado FACE.

En caso de adhesión á utilización da plataforma FACE, deberán comprometerse a aceptar as condicións previstas na Resolución de 25 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establecen as condicións de uso da plataforma FACE- Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

Para aquelas Entidades locais que se adhiran á utilización da plataforma FACE, incorporouse en BÁSICAL un módulo de conexión coa devandita plataforma que permite:

 • Descargar e rexistrar as facturas dispoñibles en FACE.
 • Aceptar ou rexeitar as facturas descargadas.
 • Actualizar o estado das facturas contabilizadas en BÁSICAL.
 • Aceptar ou rexeitar as solicitudes de anulación do provedor en FACE.

Dispón de toda a información sobre a plataforma FACE en: https://face.gob.es

Na devandita web, tamén dispón dunha ligazón ao manual para solicitar a adhesión a FACE:http://administracionelectronica.gob.es/PAe/pasosaltaentidadeslocalesenface

Resolución de 13 de novembro de 2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se recomenda un novo formato normalizado da Conta Xeral das entidades locais en soporte informático para a súa rendición.

Modifícase o proceso de xeración da Conta Xeral en XML para o exercicio 2015 e posteriores para adaptalo aos novos requisitos establecidos na resolución, e que foron asumidos polas Institucións de Control Externo:

 • O ficheiro XML adáptase ao novo esquema XSD correspondente ao modelo básico de contabilidade local.
 • O ficheiro resumen (hash) xérase aplicando o algoritmo público XA256 sobre o ficheiro XML previamente xerado.

Orzamento a máximo nivel de desagregación a partir do exercicio 2014:

Como consecuencia da supresión da estrutura orzamentaria simplificada producida pola modificación do artigo 167 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, en virtude da disposición final décima da Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas, o orzamento do exercicio 2014, e posteriores, deberá realizarse ao nivel máximo de desagregación das clasificacións dos gastos e ingresos orzamentarios previstas na Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.

Por este motivo, incorpóranse á aplicación novas comprobacións:

 • Durante a elaboración do orzamento do exercicio 2014 e posteriores esixirase a utilización de clasificacións orzamentarias ao máximo nivel da desagregación.
 • Se existise algunha elaboración xa realizada con anterioridade á instalación desta nova versión de BÁSICAL, será necesario que volva revisala para comprobar que cumpre con esta normativa.
 • Modifícase a captura de operacións orzamentarias que permiten realizar modificacións no orzamento para asegurar que cumpran con esta nova normativa.
 • Para aquelas entidades que non tivesen ningún orzamento aprobado para o 2014, e requirisen por tanto prorrogar o de 2013, durante o proceso de peche-apertura apareceralles unha nova pantalla onde poderán desagregar o orzamento actual.

Persoais de operacións:

Para facilitar a gravación daquelas operacións cuxos datos son similares a operacións xa gravadas con anterioridade, desenvolveuse a posibilidade de marcar estas operacións como persoais para posteriormente podelas seleccionar e utilizalas como base durante a gravación de novas operacións.

Xestión de Ingresos/cobros:

A xestión dos ingresos/cobros intégrase nun único punto de menú que permite:

 • Realizar consultas paramétricas dos ingresos/cobros rexistrados (segundo o seu estado, terceiro, data de rexistro, clave de liquidación, aplicación orzamentaria, entre outros criterios).
 • Realizar operacións individualizadas (cobros, aplicacións definitivas de cobro, baixa de dereitos, prescricións ou anulacións) mediante a selección previa dos ingresos/cobros desde esta nova pantalla de consulta.
 • Obter listaxes en pdf/excel dos ingresos/cobros consultados cos seus importes desagregados por concepto de ingreso/cobro e concepto de imputación contable.