Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Como se solicita?

O acceso a BÁSICAL por parte de entidades locais deberá solicitarse pola vía habitual para o acceso a sistemas de información do ámbito da Administración Orzamentaria.

En función de se xa dispón actualmente de acceso a algún outro sistema de información, ou mesmo se xa dispón de acceso a BÁSICAL pero desexa acceder con distinto perfil, preséntanse o tres posibilidades que a continuación se detallan:

 1. Solicitude de acceso como novo usuario da Administración Orzamentaria.
 2. Solicitude de acceso sendo actualmente usuario doutros sistemas de información.
 3. Solicitude de modificación de perfil de acceso, sendo actualmente usuario de BÁSICAL.

Nota: Para usuarios que requiran acceso a varias Entidades locais, deberán solicitar o acceso a unha delas, seguindo os pasos expostos no apartado 1 ou 2 e as indicacións que, para o resto de entidades, contéñense nos devanditos apartados.

1.-Solicitude de acceso a BÁSICAL como novo usuario da Administración Orzamentaria.

Para poder acceder a BÁSICAL deberá solicitar o acceso a sistemas de información do ámbito da Administración Orzamentaria, accedendo ao Portal en Internet da Administración Orzamentaria, pola opción Solicitude de acceso aos sistemas da oficina virtual.

O novo usuario (salvo se fose o Presidente da entidad local) deberá achegar á solicitude o seguinte formulario, onde deberá figurar como persoal autorizado a acceder aos datos da entidade e o seu perfil:

A aplicación BÁSICAL, diferencia dous perfís de acceso:

 • Administrador: Permite realizar calquera operación da aplicación.
 • Consulta: Só permite realizar consultas. Non podendo rexistrar ou modificar datos contables.

Desde a páxina de Control de accesos deberá seleccionar a ligazón á "Xestión de accesos aos sistemas de información da Administración orzamentaria" para iniciar a aplicación RADIX (require certificado electrónico recoñecido ou cualificado de firma electrónica).

O procedemento completo atópase detallado na citada páxina "Control de accesos", concretamente no apartado segundo do seguinte documento:

Unha vez iniciada a solicitude a través de RADIX, deberá pulsar a opción "Alta de usuario (externo)".

A continuación deberá encher toda a información que a aplicación RADIX, de forma guiada, lle vaia pedindo:

 1. Os datos identificativos do usuario, excepto nome e apelidos que se obterán do seu certificado electrónico, o nome da súa entidad local (centro: nomee oficial da entidade/unidade: Secretaría, Alcaldía, Xestoría, …) e datos do seu responsable xerárquico (o Presidente da entidad local).
 2. Mediante o botón "Engadir sistema de información" elixirá a aplicación BÁSICAL entre as posibles mostradas.
 3. No campo perfil de acceso, indicarase se se solicita o alta con perfil "administrador" ou "consulta".
 4. Marque a continuación o *check"Produción", para indicar que se solicitará o acceso á contorna de produción.
 5. Encha o campo"xustificación", que se pide a continuación, cun texto libre motivando a súa solicitude.
 6. A continuación deberá achegar o ficheiro do formulario de notificación de usuarios da entidad local antes mencionado.
 7. Finalmente pulse o botón"Conforme" para finalizar a petición.

As solicitudes de acceso así realizadas, deberán ser confirmadas entrando de novo na aplicación tras a recepción dun correo electrónico automático dirixido ao solicitante para validar a súa dirección de e-mail.

Se no transcurso de 7 días desde que se xera a solicitude, non validou a súa dirección de e-mail, o sistema pecha automaticamente a solicitude.

Unha vez confirmada a solicitude, será analizada e autorizada, se procede, polo responsable de ficheiro, neste caso a Oficina Nacional de Contabilidade (ONC), nese caso notificaráselle cun e-mail. A continuación daráselle acceso á entidade solicitada, circunstancia que tamén se lle notificará por e-mail, e a partir dese momento poderá acceder a BÁSICAL.

Se cando solicite BÁSICAL require o acceso a varias entidades locais, no campo "Xustificación" da solicitude deberá incluír as entidades ás que desexa acceder, acompañando á solicitude un Formulario de notificación de usuarios por cada unha das entidades para as que solicita acceso.

Se posteriormente un usuario de BÁSICAL necesitase acceder a máis entidades locais, deberá solicitalo por correo electrónico á dirección accesobasical@igae.hacienda.gob.es, achegando un Formulario de notificación de usuarios por cada entidade para a que solicite acceso.

2.-Solicitude de acceso a BÁSICAL, sendo actualmente usuario doutros sistemas de información.

Para solicitar o acceso a BÁSICAL sendo actualmente usuario doutros sistemas, deberá igualmente acceder aoPortal en Internet da Administración Orzamentaria., pola opción"Solicitude de acceso aos sistemas" da oficina virtual.

Desde a páxina de Control de accesos deberá seleccionar a ligazón á"Xestión de accesos aos sistemas de información da Administración orzamentaria" para iniciar a aplicación RADIX (require certificado electrónico recoñecido ou cualificado de firma electrónica).

O procedemento completo atópase detallado na citada páxina "Control de accesos", concretamente  no apartado cuarto do seguinte documento:

Unha vez iniciada a solicitude a través de RADIX deberá seleccionar a opción"Acceso a novos sistemas de información (externos)".

A continuación deberá encher a información que a aplicación RADIX lle vaia pedindo (neste caso xa non se lle pedirán os seus datos identificativos).

Para completar a solicitude deberá incluír o"Formulario de notificación de usuarios da entidad local " coa autorización de acceso aos datos da entidade por parte do titular da mesma.

Se cando solicite BÁSICAL require o acceso a varias entidades locais, no campo "Xustificación" da solicitude deberá incluír as entidades ás que desexa acceder, acompañando á solicitude un Formulario de notificación de usuarios por cada unha das entidades para as que solicita acceso.

Se posteriormente un usuario de BÁSICAL necesitase acceder a máis entidades locais, deberá solicitalo por correo electrónico á dirección accesobasical@igae.hacienda.gob.es, achegando un Formulario de notificación de usuarios por cada entidade para a que solicite acceso.

3.- Solicitude de modificación de perfil de acceso, sendo actualmente usuario de BÁSICAL.

Para solicitar unha modificación no perfil de acceso a BÁSICAL, deberá igualmente acceder aoPortal en Internet da Administración Orzamentaria, pola opción"Solicitude de acceso aos sistemas" da oficina virtual.

Desde a páxina de Control de accesos deberá seleccionar a ligazón á"Xestión de accesos aos sistemas de información da Administración orzamentaria" para iniciar a aplicación RADIX (require certificado electrónico recoñecido ou cualificado de firma electrónica).

O procedemento completo atópase detallado na citada páxina "Control de accesos", concretamente  no apartado sétimo do seguinte documento:

Unha vez iniciada a solicitude a través de RADIX, e dentro da mesma seleccionar o menú "Modificación perfil acceso sistemas de información (externos)".

A continuación deberá elixir "BÁSICAL" e indicar o cambio que solicita:

 • Perfil: Administrador ou consulta.

Para completar a solicitude deberá incluír o"Formulario de notificación de usuarios da entidad local " no que o titular da entidade autorice devandito cambio.

Unha vez autorizado o acceso a BASICAL, pode iniciar a aplicación accedendo aoPortal en Internet da Administración Orzamentaria, pola opciónAcceso aos Sistemas de Informaciónda oficina virtual: