Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Taxonomia XBRL CONTAEPA

O obxectivo da taxonomía é facilitarlles a todas as entidades, con orzamento de gastos limitativo ou estimativo, que deban aplicar a Instrución de contabilidade para a Administración institucional do Estado, a remisión á Intervención Xeral da Administración do Estado das contas anuais que lle han render ao Tribunal de Contas.

A IGAE proporciona un visor de instancias XBRL para visualizar instancias desta taxonomía: Visor XBRL

Ámbito de aplicación e obxectivo da taxonomía

Taxonomía XBRL CONTAEPA

O obxectivo da taxonomía é facilitarlles a todas as entidades, con orzamento de gastos limitativo ou estimativo, que deban aplicar a Instrución de contabilidade para a Administración institucional do Estado, aprobada pola Orde EHA/2045/2011, do 14 de xullo de 2011, a remisión á Intervención Xeral da Administración do Estado das contas anuais que lle han render ao Tribunal de Contas.

A partir da versión 3.0 da taxonomía (contas anuais 2013), incorpóranse ao ámbito desta os fondos carentes de personalidade xurídica a que se refire o apartado 2 do artigo 2 da Lei xeral orzamentaria. Por iso, engádese á taxonomía a estrutura necesaria para xestionar as contas destes novos tipos de ente.

A partir da versión 5.0 da taxonomía (contas anuais 2015), a taxonomía diríxese tamén ao Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización ao que lle é de aplicación a Resolución de 29 de xaneiro de 2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se aproba a adaptación do Plan Xeral dos fondos carentes de personalidade xurídica a que se refire o artigo 2.2 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria ao Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización.

A partir da versión 8.0 da taxonomía (contas anuais 2018), a taxonomía diríxese tamén aos centros asociados da UNED e ao organismo consolidado da UNED

PropietarioIntervención Xeral da Administración do Estado
Data de emisión
Estado da taxonomía En uso
Nivel de aprobación Borrador
Versión da taxonomía

11.0 (Contas 2023)

10.0 (Contas 2021 y 2022)

9.0 (Contas 2020)

8.0 (Contas 2018 e 2019)

7.0 (Contas 2017)

6.0 (Contas 2016)

5.1 (Contas 2015)

4.0 (Contas 2014

3.0 (Contas 2013)

2.0 (Contas 2012)

1.1 (Contas aprobadas 2011)

1.0 (Contas formuladas 2011)

Versión da especificación XBRL empregadaEspecificación XBRL 2.1 de 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacto Contaepa@igae.hacienda.gob.es
Comentarios

Esta taxonomía está dirixida a todas as entidades, con orzamento de gastos limitativo ou estimativo, que deban aplicar a Instrución de contabilidade para a Administración institucional do Estado, aprobada pola Orde EHA/2045/2011, do 14 de xullo de 2011.

En concreto, as ditas entidades son:

  • Os organismos autónomos a que se refire o punto b) do artigo 2.1 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria.
  • As axencias estatais e demais entidades ás que se refiren os puntos g) e h) do mencionado artigo que, segundo o previsto no artigo 3 do dito texto legal, formen parte do sector público administrativo.

Ademais, para a versión 3.0 da taxonomía (contas anuais 2013), a taxonomía incorpora os fondos sen personalidade xurídica aos que é de aplicación a Resolución do 1 de xullo de 2011, da Intervención Xeral da Administración do Estado, por que se aproban as normas contables relativas aos fondos carentes de personalidade xurídica a que se refire o apartado 2 do artigo 2 da Lei xeral orzamentaria e ao rexistro das operacións de tales fondos nas entidades que achegan do sector público administrativo.

Ademais, para a versión 5 da taxonomía (contas anuais 2015), a taxonomía incorpora ao Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización ao que lle é de aplicación a Resolución de 29 de xaneiro de 2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se aproba a adaptación do Plan Xeral dos fondos carentes de personalidade xurídica a que se refire o artigo 2.2 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria ao Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización

Ademais, para a versión 8 da taxonomía (contas anuais 2018), a taxonomía incorpora os centros asociados da UNED e o organismo consolidado da UNED aos que son de aplciación a Resolución de 10 de Outubro de 2018 pola que se aproba a adaptación do PGCP aos centros asociados da Universidade Nacional de Educación a Distancia

Para os efectos de organización,

  • a taxonomía dividirase en dous grandes grupos, un para as entidades con orzamentos de gasto limitativo e outro para as entidades con orzamento de gasto estimativo. [v1.0 y v1.1].
  • A taxonomía dividirase en tres grandes grupos: un para as entidades con orzamentos de gasto limitativo, outro para as entidades con orzamento de gasto estimativo e un terceiro para fondos.[v3.0]
  • Actualmente a taxonomía divídese en catro grandes grupos, un para as entidades con orzamentos de gasto limitativo, outro para as entidades con orzamento de gasto estimativo, un terceiro para os Fondos e un cuarto para aqueles Fondos con plan contable adaptado por Resolución de 29 de xaneiro de 2015 do IGAE

As entidades poderán utilizar a taxonomía para presentar información das súas contas anuais. Para iso, cada tipo de entidade terá unha única taxonomía de entrada que se detalla na epígrafe "Localización física das taxonomías de entrada"

En 2011, as entidades usarán a versión 1.1 da taxonomía para presentar as súas contas.

En 2012, as entidades usarán a versión 2.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)
En 2013, as entidades usarán a versión 3.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)
En 2014, as entidades usarán a versión 4.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)
En 2015, as entidades usarán a versión 5.1 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)
En 2016, as entidades usarán la versión 6.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios

En 2017, as entidades usarán la versión 7.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios

En 2018 e 2019, as entidades usarán la versión 8.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios

En 2020, as entidades usarán la versión 9.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios

En 2021 y 2022, as entidades usarán la versión 10.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios

En 2023, las entidades las entidades usarán la versión 11.0 de la taxonomía (pueden verse los cambios con respecto a la anterior versión en el documento de control de cambios)

Prefixos e namespaces

Organismos Limitativos: http://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Limitativos/2013

Organismos Estimativos: http://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Estimativos/2013

Fondos: http://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Fondos/2013

Organismo consolidado da UNED: http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroConsolidadosUNED/2019

Centros asociados da UNED: http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/2019

Localización física da taxonomía

(Para a versión 10.0 da taxonomía)

Organismos limitativos: https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/contaepa-lim-completa.xsd

Organismos estimativos: https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/contaepa-est-completa.xsd

Fondo de Reserva dos Riesgos da Internacionalización: https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/contaepa-fes-completa.xsd
Taxonomías incompatiblesNingunha
Documento resumo

CONTAEPA.pdf

Control de cambios
Referencias a outras taxonomías

Ningunha

Informes XBRL de exemplo

(Informes da versión 9.0 da taxonomía)

Organismos limitativos:informe XBRL

Organismos estimativos:informe XBRL

Fondos:informe XBRL

Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización:informe XBRL

Centros asociados da UNED: informe XBRL

Organismo consolidado da UNED: informe XBRL

Todos os ficheiros

taxonomiaCONTAEPA2022_v10.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2021_v9.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2019_v8.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2018_v7.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2017_v6.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2016_v5.1.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2014_v4.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2013_v3.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2012_v2.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2011_v1.1.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2011_v1.0.zip