Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Taxonomia XBRL CONTAEPA

L'objectiu de la taxonomia és facilitar a totes les entitats, amb pressupost de despeses limitador o estimatiu, que hagin d'aplicar la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat, a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat dels comptes anuals que cal retre al Tribunal de Comptes.

La IGAE proporciona un visor d'instàncies XBRL per visualitzar instàncies d'aquesta taxonomia: Visor XBRL

Àmbit d'aplicació i objectiu de la taxonomia

Taxonomía XBRL CONTAEPA

L'objectiu de la taxonomia és facilitar a totes les entitats, amb pressupost de despeses limitador o estimatiu, que hagin d'aplicar la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat, aprovada per l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol de 2011, l'enviament a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat dels comptes anuals que cal retre al Tribunal de Comptes.

A partir de la versió 3.0 de la taxonomia (comptes anuals 2013), s'incorporen a l'àmbit d’aquesta els fons mancats de personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei general pressupostària. Per això, s'afegeix a la taxonomia l'estructura necessària per gestionar els comptes d'aquests nous tipus d'ens.

A partir de la versió 5.0 de la taxonomia (comptes anuals 2015), la taxonomia es dirigeix també al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització al que li és aplicable la Resolució de 29 de gener de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla General dels fons freturosos de personalitat jurídica al fet que es refereix l'article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització.

A partir de la versió 8.0 de la taxonomia (comptes anuals 2018), la taxonomia es dirigeix també als centres associats de la UNED i a l'organisme consolidat de la UNED.

PropietariIntervenció General de l'Administració de l'Estat
Data d'emissió
Estat de la taxonomia En ús
NNivell d'aprovació Esborrany
Versió de la taxonomia 11.0 (Comptes 2023)

10.0 (Comptes 2021 y 2022)

9.0 (Comptes 2020)

8.0 (Comptes 2018 i 2019)

7.0 (Comptes 2017)

6.0 (Comptas 2016)               

5.1 (Comptes 2015)

4.0 (Comptes 2014)

3.0 (Comptes 2013)

2.0 (Comptes 2012)

1.1 (Comptes aprovats 2011)

1.0 (Comptes formulats 2011)

Versió de l'especificació XBRL que s'ha fet servirEspecificació XBRL 2.1 de 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacte Contaepa@igae.hacienda.gob.es
Comentaris

Aquesta taxonomia està dirigida a totes les entitats, amb pressupost de despeses limitador o estimatiu, que hagin d'aplicar la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat, aprovada per l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol de 2011.

Concretament, aquestes entitats són:

  • Els organismes autònoms a què es refereix l'apartat b) de l'article 2.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
  • Les agències estatals i la resta d'entitats a què es refereixen els apartats g) i h) de l'article esmentat que, segons allò que preveu l'article 3 d'aquest text legal, formin part del sector públic administratiu.

A més, per a la versió 3.0 de la taxonomia (comptes anuals 2013), la taxonomia incorpora els fons sense personalitat jurídica a què és aplicable la Resolució d'1 de juliol de 2011, de la intervenció general de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aproven les normes comptables relatives als fons mancats de personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei general pressupostària i al registre de les operacions d’aquests fons en les entitats aportadores del sector públic administratiu.

A més, per a la versió 5 de la taxonomia (comptes anuals 2015), la taxonomia incorpora al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització al que li és aplicable la Resolució de 29 de gener de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla General dels fons freturosos de personalitat jurídica al fet que es refereix l'article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització

A més, per a la versió 8 de la taxonomia (comptes anuals 2018), la taxonomia incorpora els centres associats de la UNED i l'organisme consolidat de la UNED als quals són de aplciación la Resolució de 10 d'Octubre de 2018 per la qual s'aprova l'adaptació del PGCP als centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

A l'efecte d'organització:

  • la taxonomia es divideix en dos grans grups: un per a les entitats amb pressupostos de despesa limitadora i un altre per a les entitats amb pressupost de despesa estimativa.[v1.0 y v1.1]
  • La taxonomia es dividirà en tres grans grups: un per a les entitats amb pressupostos de despesa limitadora, un altre per a les entitats amb pressupost de despesa estimativa i un tercer per a fons.[v3.0]
  • Actualment la taxonomia es divideix en quatre grans grups, un per a les entitats amb pressupostos de despesa limitativa, un altre per a les entitats amb pressupost de despesa estimativa, un tercer per als Fons i una cambra per a aquells Fons amb pla comptable adaptat per Resolució de 29 de gener de 2015 de la IGAE

Les entitats poden utilitzar la taxonomia per presentar informació dels seus comptes anuals. Per a això, cada tipus d'entitat té una única taxonomia d'entrada que es detalla en l'apartat "Localització física de les taxonomies d'entrada"

En 2011, les entitats usaran la versió 1.0 de la taxonomia per presentar els seus comptes formulats i la versió 1.1 de la taxonomia per presentar els seus comptes aprovats.

El 2012, les entitats faran servir la versió 2.0 de la taxonomia (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)

El 2013, les entitats faran servir la versió 3.0 de la taxonomia (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)

El 2014, les entitats faran servir la versió 4.0 de la taxonomia (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)
El 2015, les entitats faran servir la versió 5.1 de la taxonomía (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)
En 2016, les entitats faran servir la versió 6.0 de la taxonomía (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)

En 2017, les entitats faran servir la versió 7.0 de la taxonomía (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)

En 2018 i 2019, les entitats faran servir la versió 8.0 de la taxonomía (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)

En 2020, les entitats faran servir la versió 9.0 de la taxonomía (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)

En 2021 y 2022, les entitats faran servir la versió 10.0 de la taxonomía (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)

En 2023, les entitats faran servir la versió 11.0 de la taxonomía (se'n poden veure els canvis respecte de la versió anterior en el document de control de canvis)

Prefixos i Namespaces

Organismes limitadors: https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Limitativos/2013

Organismes estimatius: https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Estimativos/2013

Fondos: https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Fondos/2013

Organismo consolidado de la UNED: http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroConsolidadosUNED/2019

Centres associats de la UNED: http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/2019
Localització física de la taxonomia

(Per a la versió 10.0 de la taxonomia)

Organismes limitadors: https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/contaepa-lim-completa.xsd

Organismes estimatius: https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/contaepa-est-completa.xsd

Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització: https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/contaepa-fes-completa.xsd
Taxonomies incompatiblesCap
Document resum

CONTAEPA.pdf

Control de canvis
Referències a altres taxonomies
Cap
Informes XBRL d'exemple

(Informes de la versió 9.0 de la taxonomia)

Organismes limitadors:informi XBRL

Organismes estimatius:informi XBRL

Fons:informi XBRL

Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalización:informi XBRL

Centres associats de la UNED: informi XBRL

Organisme consolidat de la UNED: informi XBRL

Tots els fitxers

taxonomiaCONTAEPA2022_v10.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2021_v9.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2019_v8.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2018_v7.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2017_v6.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2016_v5.1.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2014_v4.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2013_v3.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2012_v2.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2011_v1.1.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2011_v1.0.zip