Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Formatos de intercambio

A plataforma proporciona mecanismos para o envío e descarga de información dos seguintes ámbitos:

Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia. CoFFEE-MRR:

Servizo de consulta das estruturas de información do Plan e mecanismos para proporcionar información de execución.

Os servizos ofreceranse (están pendentes de implementación) a través dunha interface REST, que se documenta a seguir en formato OpenAPI 3.0.

Cando nesta páxina indíquese que os servizos están publicados, as unidades interesadas deberán seguir o procedemento de alta especificada na páxina de catálogo de servizos web.

Para o uso correcto do servizo, as unidades interesadas deberán obter, na primeira interacción de cada sesión de uso, un Token de seguridade utilizando para iso o servizo web TokenSer proporcionado pola Oficina de Informática Orzamentaria; as posteriores chamadas ao API REST de CoFFEE dentro desa sesión incluirán o token de seguridade obtido.

Fecha VersiónEntornoEnlace al APINovedades
Abril 20221.3.1No implementadoEnlace a la versión 1.3.1Se tratan separadamente las declaraciones de progreso de indicadores (también se limitan los valores posibles para los indicadores cualitativos) y de ejecución financiera. Finalmente se incluyen los documentos contables DO y DO/.
Noviembre 20211.3.0No Implementado Enlace a la versión 1.3.0Simplificación de los requisitos sobre el “declarante” y la “administración” en cuanto a campos obligatorios. Soporte de varios contratos y/o subvenciones en una actuación. Desglose de los importes atendiendo al IVA.
Noviembre 20211.2.2No Implementado Enlace a la versión 1.2.2Ajustes menores.
Octubre 20211.2.1No Implementado Enlace a la versión 1.2.1Se comprueba la información sobre perceptores y contratistas y sew reestructura según personalidad jurídica.
Septiembre 20211.2.0No Implementado Enlace a la versión 1.2.0Ajustes a la metodología de gestión. Entidades y Órganos. Fases contables.
Septiembre 20211.1.1No Implementado Enlace a la versión 1.1.1Ajustes a la metodología de gestión. Fases contables.
Agosto 20211.1.0No Implementado Enlace a la versión 1.1.0Ampliación de servicios
Julio 20211.0.0No Implementado Enlace a la versión 1.0.0Versión inicial

Formato de carga masiva de información de execución

Os arquivos que se utilicen para a carga masiva de información de execución no sistema, segundo o establecido na orde HPF/1031/2021, xa sexa para comunicar información contable do exercicio 2020, como a correspondente a 2021 ou seguintes, seguirán o formato JSON correspondente ao tipo de datos "DeclaracionEjecucion" do mesmo esquema do API de servizos anterior. Un arquivo conterá elementos de tipo "DeclaracionProgresoIndicadoresCualitativos" e "DeclaracionProgresoIndicadoresCuantitativos", como o seguinte exemplo:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Ministerio de Ejemplo",
"dir3": "E09999999"
},
"declaracionesProgresoIndicadoresCualitativos": [
{
"codigoIniciativa": "C02.I02.P03",
"codigoIndicador": "IND020311",
"fecha": "2022-02-08",
"valor": "finalizado"
}
...
],
"declaracionesProgresoIndicadoresCuantitativos": [
{
"codigoIniciativa": "C30.R04.P15",
"codigoIndicador": "IND001070",
"fecha": "2022-02-08",
"variacion": 100,
"justificacion": {
"textoJustificativo": "prueba de justificacion",
"documentacion": [
{
"nombre": "f1.pdf",
"descripcion": "fichero de xxxx",
"formato": "application/pdf",
"contenido": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg=="
},
{
"nombre": "f2.pdf",
"descripcion": "fichero de yyyy",
"formato": "application/pdf",
"contenido": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg=="
}
]
}
...
}
]
}

Para o caso das declaracións de execución financeira de entidade limitativa:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Ejemplo de declarante",
"dir3": "EA9999990"
},
"declaracionesFinancierasEntidadLimitativa": [
{
"codigoIniciativa": "C19.I2.EDUCACION.P2.1",
"ejercicioContable": "2021",
"numeroOperacion": "00171221310005738",
"tercero": {
"nif": "A41132036",
"nombre": " TERCERO NIF/CIF 000A41132036",
"país": "ES"
},
"importeSinIVA": 46400,
"importeIntegro": 46436.25,
"fechaContable": "2021-12-27",
"contratoPLACSP": {
"codOrgano": "40426210078901",
"codLicitacion": "2017/00146",
"codContrato": "7"
},
"faseContable": "O",
"financiacionMRR": [
{
"anualidad": 2021,
"capitulo": "6",
"importeSinIVA": 46400
}
]
},
...
]
}

E para o caso das declaracións de execución financeira de entidade estimativa:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Empresa pública",
"dir3": "E09999999"
},
"declaracionesFinancierasEntidadEstimativa": [
{
"codigoIniciativa": "C23.I03.P12.01",
"ejercicioContable": "2021",
"numeroOperacion": "00160221310020184",
"tercero": {
"nif": "S2826046A",
"nombre": "Ejemplo de nombre",
"país": "ES"
},
"contratoPLACSP": {
"codOrgano": "10000400057829",
"codLicitacion": "2021/6632",
"codContrato": "2021/6632"
},
"importeSinIVA": 4880.25,
"importeIntegro": 5000,
"fechaContable": "2021-12-23",
"otrasFuentesFinanciacion": [
{
"fuente": "REU",
"importeSinIVA": 50.0,
"importeIntegro": 50.0
}
],
"financiacionMRR": [
{
"anualidad": 2020,
"tipoGastoInversion": "11",
"importeSinIVA": 540
}
]
}
...
]
}

Se se precisa proporcionar nun mesmo arquivo información de varias entidades executoras (declarante), faríase facilitando no ficheiro unha colección (colección ou array JSON, []) de elementos.

Procedemento e formato da información contable correspondente ao exercicio 2020

Segundo o establecido na súa Disposición transitoria primeira a Orden HFP/1031/2021, do 29 de setembro (BOE do 30 de setembro de 2021), pola que se establece o procedemento e formato da información a proporcionar polas Entidades do Sector Público Estatal, Autonómico e Local para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, publícase a seguinte nota técnica para concretar o procedemento e formato da información contable a remitir relativa aos Compoñentes que tivesen execución no período comprendido entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2020

Nota técnica relativa al procedimiento y formato de la información contable a remitir por las entidades ejecutoras del MRR relativa al ejercicio 2020 (pdf)

Máis información

Para obter máis información, consulte a páxina de respostas a preguntas máis frecuentes, que se actualizará de forma periódica

Marco financeiro plurianual 2021-2027:

Na actualidade non hai definidos formatos de intercambio para este período.