Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Información adicional sobre protección de datos

RESPONSABLE DO TRATAMENTO:

División IV de Explotación C/ Agustín de Foxá 25, planta 4, 28036. DivisiónOIPExplotacion@igae.hacienda.gob.es.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS:

Subdirección Xeral de Información de Transparencia, protección de datos e servizos Web. Secretaría Xeral Técnica do MINHAC. C/Alcalá 9, 28071 MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.es

FINS DO TRATAMENTO:

Xestión de autorizacións de acceso aos sistemas de información e servizos proporcionados pola Administración Orzamentaria.

BASE XURÍDICA DO TRATAMENTO:

Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica. Resolución de 21 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado.

DESTINATARIOS DOS DATOS:

Empregados públicos do ámbito da Administración Orzamentaria, das Delegacións de Economía e Facenda e das Administracións Públicas así como persoas físicas que deban acceder ao sistema de información da Administración Orzamentaria (ámbito delimitado a estes efectos polos sistemas da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado).

TRANSFERENCIAS DE DATOS:

Non está prevista ningunha transferencia internacional de datos.

PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS:

No momento no que o empregado público xera a solicitude de baixa ao acceso de todos os sistemas de información aos que se lles concedeu o acceso.

DECISIÓNS AUTOMATIZADAS:

Non existen decisións automatizadas.

DEREITOS DO INTERESADO:

O interesado pode exercer, cando procedan, os dereitos de acceso, rectificación supresión, limitación, oposición do tratamento dos datos (e a oporse á adopción de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, que produzan efectos xurídicos sobre el ou lle afecten significativamente de modo similar, de acordo co previsto no artigo 22 do Regulamento (UE) 2016/679) dirixíndose ao responsable do tratamento de forma presencial en calquera das oficinas da rede de asistencia en materia de rexistros (https://administracion.gob.es) ou a través da sede electrónica do Ministerio de Facenda e Función Pública..

Dereito a reclamar:

Ante o Delegado de Protección de Datos, de forma previa e potestativa

Ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID