Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Format d’intercanvi

La plataforma proporciona mecanismes per a l'enviament i descàrrega d'informació dels següents àmbits:

Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. CoFFEE-MRR:

Servei de consulta de les estructures d'informació del Pla i mecanismes per proporcionar informació d'execució.

Els serveis s'oferiran (estan pendents d'implementació) a través d'una interfície REST, que es documenta a continuació en format OpenAPI 3.0.

Quan en aquesta pàgina s'indiqui que els serveis estan publicats, les unitats interessades hauran de seguir el procediment d'alta especificada a la pàgina de catàleg de serveis web.

Per a l'ús correcte del servei, les unitats interessades hauran d'obtenir, en la primera interacció de cada sessió d'ús, un Token de seguretat utilitzant per a això el servei web TokenSer proporcionat per l'Oficina d'Informàtica Pressupostària; les posteriors trucades a l'API REST de CoFFEE dins d'aquesta sessió inclouran el token de seguretat obtingut.

Fecha VersiónEntornoEnlace al APINovedades
Abril 20221.3.1No implementadoEnlace a la versión 1.3.1Se tratan separadamente las declaraciones de progreso de indicadores (también se limitan los valores posibles para los indicadores cualitativos) y de ejecución financiera. Finalmente se incluyen los documentos contables DO y DO/.
Noviembre 20211.3.0No Implementado Enlace a la versión 1.3.0Simplificación de los requisitos sobre el “declarante” y la “administración” en cuanto a campos obligatorios. Soporte de varios contratos y/o subvenciones en una actuación. Desglose de los importes atendiendo al IVA.
Noviembre 20211.2.2No Implementado Enlace a la versión 1.2.2Ajustes menores.
Octubre 20211.2.1No Implementado Enlace a la versión 1.2.1Se comprueba la información sobre perceptores y contratistas y sew reestructura según personalidad jurídica.
Septiembre 20211.2.0No Implementado Enlace a la versión 1.2.0Ajustes a la metodología de gestión. Entidades y Órganos. Fases contables.
Septiembre 20211.1.1No Implementado Enlace a la versión 1.1.1Ajustes a la metodología de gestión. Fases contables.
Agosto 20211.1.0No Implementado Enlace a la versión 1.1.0Ampliación de servicios
Julio 20211.0.0No Implementado Enlace a la versión 1.0.0Versión inicial

Format de càrrega massiva d'informació d'execució

Els arxius que s'utilitzin per a la càrrega massiva d'informació d'execució en el sistema, segons l'establert en l'ordre HPF/1031/2021, ja sigui per comunicar informació comptable de l'exercici 2020, com la corresponent a 2021 o següents, seguiran el format JSON corresponent al tipus de dades "DeclaracionEjecucion" del mateix esquema de l'API de serveis anterior. Un arxiu contindrà elements de tipus "DeclaracionProgresoIndicadoresCualitativos" i "DeclaracionProgresoIndicadoresCuantitativos", com el següent exemple:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Ministerio de Ejemplo",
"dir3": "E09999999"
},
"declaracionesProgresoIndicadoresCualitativos": [
{
"codigoIniciativa": "C02.I02.P03",
"codigoIndicador": "IND020311",
"fecha": "2022-02-08",
"valor": "finalizado"
}
...
],
"declaracionesProgresoIndicadoresCuantitativos": [
{
"codigoIniciativa": "C30.R04.P15",
"codigoIndicador": "IND001070",
"fecha": "2022-02-08",
"variacion": 100,
"justificacion": {
"textoJustificativo": "prueba de justificacion",
"documentacion": [
{
"nombre": "f1.pdf",
"descripcion": "fichero de xxxx",
"formato": "application/pdf",
"contenido": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg=="
},
{
"nombre": "f2.pdf",
"descripcion": "fichero de yyyy",
"formato": "application/pdf",
"contenido": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg=="
}
]
}
...
}
]
}

Per al cas de les declaracions d'execució financera d'entitat limitativa:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Ejemplo de declarante",
"dir3": "EA9999990"
},
"declaracionesFinancierasEntidadLimitativa": [
{
"codigoIniciativa": "C19.I2.EDUCACION.P2.1",
"ejercicioContable": "2021",
"numeroOperacion": "00171221310005738",
"tercero": {
"nif": "A41132036",
"nombre": " TERCERO NIF/CIF 000A41132036",
"país": "ES"
},
"importeSinIVA": 46400,
"importeIntegro": 46436.25,
"fechaContable": "2021-12-27",
"contratoPLACSP": {
"codOrgano": "40426210078901",
"codLicitacion": "2017/00146",
"codContrato": "7"
},
"faseContable": "O",
"financiacionMRR": [
{
"anualidad": 2021,
"capitulo": "6",
"importeSinIVA": 46400
}
]
},
...
]
}

I per al cas de les declaracions d'execució financera d'entitat estimativa:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Empresa pública",
"dir3": "E09999999"
},
"declaracionesFinancierasEntidadEstimativa": [
{
"codigoIniciativa": "C23.I03.P12.01",
"ejercicioContable": "2021",
"numeroOperacion": "00160221310020184",
"tercero": {
"nif": "S2826046A",
"nombre": "Ejemplo de nombre",
"país": "ES"
},
"contratoPLACSP": {
"codOrgano": "10000400057829",
"codLicitacion": "2021/6632",
"codContrato": "2021/6632"
},
"importeSinIVA": 4880.25,
"importeIntegro": 5000,
"fechaContable": "2021-12-23",
"otrasFuentesFinanciacion": [
{
"fuente": "REU",
"importeSinIVA": 50.0,
"importeIntegro": 50.0
}
],
"financiacionMRR": [
{
"anualidad": 2020,
"tipoGastoInversion": "11",
"importeSinIVA": 540
}
]
}
...
]
}

Si es precisa proporcionar en un mateix arxivo informació de diverses entitats executores (declarant), es faria facilitant en el fitxer una col·lecció (col·lecció o array JSON, []) d'elements.

Procediment i format de la informació comptable corresponent a l'exercici 2020

Segons l'establert en la seva Disposició transitòria primera l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre (BOE de 30 de setembre de 2021), per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es publica la següent nota tècnica per concretar el procediment i format de la informació comptable a remetre relativa als Components que hagin tingut execució en el període comprès entre l'1 de febrer i el 31 de desembre de 2020

Nota técnica relativa al procedimiento y formato de la información contable a remitir por las entidades ejecutoras del MRR relativa al ejercicio 2020 (pdf)

Més informació

Per obtenir més informació, consulti la pàgina de respostes a preguntes més freqüents, que s'actualitzarà de forma periòdica

Marco financer plurianual 2021-2027:

En l'actualitat no hi ha definits formats d'intercanvi per a aquest període.