Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

A qui va dirigit?

BDNS va dirigit als òrgans de l'article 36 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvenciones:

 1. Estan obligats a facilitar informació sobre les subvencions que concedeixin els òrgans de:
  1. L'Administració General de l'Estat
  2. Les entitats que integren l'Administració local
  3. Les administracions de les comunitats autònomes
  4. Els organismes públics i altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques en la mesura en què les subvencions que atorguin siguin conseqüència de l'exercici de potestats administratives
  5. Els consorcis, mancomunitats o altres personificacions públiques creades per diverses administracions públiques i organismes o ens que depenguin d'aquestes en la mesura en què les subvencions que atorguin siguin conseqüència de l'exercici de potestats administratives.
 2. Estan obligats a facilitar informació pels lliuraments dineraris sense contraprestació que facin:
  • Els organismes públics i altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques que es regeixin per dret privat.
  • Els consorcis, mancomunitats o altres personificacions públiques creades per diverses administracions públiques i organismes o ens dependents d'aquestes que es regeixin per dret privat.
  • Les fundacions del sector públic.
 3. L'obligació de subministrament d'informació s'estén així mateix als òrgans que dictin les resolucions fermes a què fa referència l'article 13.2, paràgrafs c) i h), de la Llei general de subvencions, comunicant les dades identificatives de qui no pot obtenir la condició de beneficiari o entitat col•laboradora, així com el període durant el qual no pot obtenir aquesta condició.La Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha de promoure la subscripció de convenis amb els òrgans que dictin les sentències fermes a què fa referència l'article 13.2.a) de la Llei per tal que se subministri informació sobre les dades identificatives de qui no pot obtenir la condició de beneficiari o entitat col•laboradora, així com el període durant el qual no pot obtenir aquesta condició, en aplicació de l'article 47.3 de la Llei esmentada.
 4. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2 anteriors, en les administracions autonòmica i local, el subministrament de la informació a la base de dades s'ha de fer a través dels òrgans que es relacionen a continuació:
  • La Intervenció General de la Comunitat Autònoma o òrgan que designi la mateixa Comunitat Autònoma.
  • La Intervenció o òrgan que designi la mateixa Entitat Local.