Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Informació addicional sobre protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Divisió IV d'Explotació C/ Agustín de Foxá 25, planta 4, 28036. DivisiónOIPExplotacion@igae.hacienda.gob.es.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

Sotsdirecció General d'Informació de Transparència, protecció de dades i serveis Web. Secretaria General Tècnica del MINHAC. C/Alcalá 9, 28071 MADRID. I.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT:

Gestió d'autoritzacions d'accés als sistemes d'informació i serveis proporcionats per l'Administració Pressupostària.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT:

DESTINATARIS DE LES DADES:

Empleats públics de l'àmbit de l'Administració Pressupostària, de les Delegacions d'Economia i Hisenda i de les Administracions Públiques així com persones físiques que hagin d'accedir al sistema d'informació de l'Administració Pressupostària (àmbit delimitat a aquests efectes pels sistemes de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat).

TRANSFERÈNCIES DE DADES:

No està prevista cap transferència internacional de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Al moment en el qual l'empleat públic genera la sol·licitud de baixa a l'accés de tots els sistemes d'informació als quals se'ls ha concedit l'accés.

DECISIONS AUTOMATITZADES:

No existeixen decisions automatitzades.

DRETS DE L'INTERESSAT:

L'interessat pot exercir, quan procedeixin, els drets d'accés, rectificació supressió, limitació, oposició del tractament de les dades (i a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics sobre ell o li afectin significativament de manera similar, d'acord amb el previst en l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679) dirigint-se al responsable del tractament de forma presencial en qualsevol de les oficines de la xarxa d'assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es) o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública..

Dret a reclamar:

Davant el Delegat de Protecció de Dades, de forma prèvia i potestativa

Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID