Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Informació addicional sobre protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Divisió IV d'Explotació C/ Agustín de Foxá 25, planta 4, 28036. DivisiónOIPExplotacion@igae.hacienda.gob.es.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

Sotsdirecció General d'Informació de Transparència, protecció de dades i serveis Web. Secretaria General Tècnica del MINHAC. C/Alcalá 9, 28071 MADRID. I.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT:

Gestió d'autoritzacions d'accés als sistemes d'informació i serveis proporcionats per l'Administració Pressupostària.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT:

Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat. Resolució de 27 de març de 2024, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula la política de seguretat de la informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, de la Secretaria General de Fons Europeus i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

DESTINATARIS DE LES DADES:

Empleats públics de l'àmbit de l'Administració Pressupostària, de les Delegacions d'Economia i Hisenda i de les Administracions Públiques així com persones físiques que hagin d'accedir al sistema d'informació de l'Administració Pressupostària (àmbit delimitat a aquests efectes pels sistemes de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat).

TRANSFERÈNCIES DE DADES:

No està prevista cap transferència internacional de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Al moment en el qual l'empleat públic genera la sol·licitud de baixa a l'accés de tots els sistemes d'informació als quals se'ls ha concedit l'accés.

DECISIONS AUTOMATITZADES:

No existeixen decisions automatitzades.

DRETS DE L'INTERESSAT:

L'interessat pot exercir, quan procedeixin, els drets d'accés, rectificació supressió, limitació, oposició del tractament de les dades (i a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics sobre ell o li afectin significativament de manera similar, d'acord amb el previst en l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679) dirigint-se al responsable del tractament de forma presencial en qualsevol de les oficines de la xarxa d'assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es) o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública..

Dret a reclamar:

Davant el Delegat de Protecció de Dades, de forma prèvia i potestativa

Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID