Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Formats d´intercanvi

​En aquest apartat es proporcionen els formats normalitzats per intercanviar informació amb sistemes d’informació de l’Administració  pressupostària posats a disposició d’usuaris externs a aquest àmbit. En la relació que figura a continuació s’inclou una breu descripció de la finalitat del format normalitzat, els seus destinataris i la normativa o la documentació en què s’especifica el format.

​​Format normalitzatFinalitatNormativa o documentació d'especificació del formatVersióDestinatario
AdendaIntercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a estats financers de OA, personal, inversions i projectes i beneficis fiscals. Vínculo a Especificaciones de Formato de Adenda1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector administratiu).
BDNSPer a la tramesa d'informació sobre subvencions a la base de dades nacional de subvencions. Vínculo a normativa de especificación del formato TESEOnet Òrgans gestors i ens públics obligats a l'enviament d'informació sobre subvencions i ajudes públiques (art. 20 Llei General de Subvencions)..
CANOATramesa d'informació comptable al sistema de comptabilitat analítica des d'altres sistemes de gestió. Vínculo a Especificaciones de Formato de CANOA1.0Centres gestors de l'Administració general de l'Estat.
CIBIPer a la tramesa d'informació sobre l'inventari de béns a la Central d'informació de béns inventariables. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBI1.01Òrgans gestors de l'inventari de béns en l'Administració General de l'Estat
CoFFEEEnviament i descàrrega d'informació en l'àmbit dels fons i mecanismes gestionats. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBIMinisteris, organismes de l'Administració General de l'Estat i de Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, responsables d'operacions cofinançades o projectes desenvolupats en el marc dels fons i mecanismes gestionats.
Compte general d'entitats localsTramesa del compte general d'entitats locals a òrgans de control externs. Vínculo a Formato normalizado de la Cuenta General Entitats locals i òrgans de control externs.
Comptes anuals dels OAPer a la tramesa a la IGAE dels comptes anuals dels organismes subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública. Vínculo a normativa de especificación del formato OO.AA. Organismes de l'Administració General de l'Estat subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública.
Financi@Intercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a estats financers, objectius, actuacions, i inversions i projectes. Vínculo a Especificaciones de Formato de Financi@1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector empresarial i fundacional).
Fons 2007Càrregues massives de programació inicial (plans financers) i gestió financera (operacions, transaccions, contractes, llistes de comprovació, etc.) de les diferents formes d'inversió. Vínculo a Fondos 20072.0Beneficiaris i organismes intermedis en Convergència i Competitivitat. Autoritat de gestió en el cas de Cooperació Territorial Europea​
Fonds 2020Càrregues massives de certificació (operacions, contractes, verificacions sobre el terreny, transaccions, llistes de comprovació, etc.) dels diferents programes operatius. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON1.0

Organismes intermedis i beneficiaris, i aplicacions externes​.

Ingressos no tributaris (INTECO) Generació massiva de justificants d'ingrés modelo 069 des de l'aplicació INTECO.Vincle a Format normalitzat de Taxonimía CONTAEP1.0​Centres Gestors amb accés a l'aplicació INTECO
JUBIL@Format de càrrega massiva de dades al sistema d'informació JUBIL@ Vínculo a Formato normalizado de la Cuenta General Òrgans de jubilació
QuantoIntercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a crèdits i dotacions (despeses i ingressos). Vínculo a Especificaciones de Formato de Quanto1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector administratiu).
REGIOnetPer a l'intercanvi d'informació amb altres sistemes. Vínculo a Especificaciones de Formato de Financi@Juliol 2008Administradors de l'aplicació, Seguretat Social.
​​REPERTE​​Enviament d'entitats acreditades en un PERTE per a la seva inscripció en REPERTE.

Nueva solicitud entidad acreditada (xlsx)​

Instrucciones y formato para la remisión de solicitudes de inscripción en REPERTE (pdf)​​

1.3​Sotsdirecció General d'Estudis i Coordinació.​
​Taxonomia CONTAAGETramitació electrònica de comptes anuals Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP6.0Administració General de l'Estat.

 

Tribunal de Comptes.

Taxonomia CONTAEPTramitació electrònica d'informació comptable Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP7.0

Entitats del sector públic empresarial i fundacional.

Tribunal de Comptes.

Taxonomia CONTAEPATramitació electrònica de comptes anuals Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEPA7.0Entitats que hagin d'aplicar la instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat.

TELCONPer a la tramitació electrònica de documents comptables. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON3.0​(revisió d​esembre 2021)

Òrgans gestors de l'Administració general de l'Estat i organismes autònoms.

Òrgans gestors de l'Administració general de l'Estat

TELCONEspecificacions per a la tramitació electrònica de documents d'ingressos. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON

3.0 (m​arzo 2021)

Òrgans gestors de l'Administració General de l'Estat i Organismes autònoms.

Òrgans gestors de l'Administració General de l'Estat