Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Formats d´intercanvi

En aquest apartat es proporcionen els formats normalitzats per intercanviar informació amb sistemes d’informació de l’Administració  pressupostària posats a disposició d’usuaris externs a aquest àmbit. En la relació que figura a continuació s’inclou una breu descripció de la finalitat del format normalitzat, els seus destinataris i la normativa o la documentació en què s’especifica el format.

​​Format normalitzatFinalitatNormativa o documentació d'especificació del formatVersióDestinatario
AdendaIntercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a estats financers de OA, personal, inversions i projectes i beneficis fiscals. Vínculo a Especificaciones de Formato de Adenda1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector administratiu).
BDNSPer a la tramesa d'informació sobre subvencions a la base de dades nacional de subvencions. Vínculo a normativa de especificación del formato TESEOnet Òrgans gestors i ens públics obligats a l'enviament d'informació sobre subvencions i ajudes públiques (art. 20 Llei General de Subvencions)..
CANOATramesa d'informació comptable al sistema de comptabilitat analítica des d'altres sistemes de gestió. Vínculo a Especificaciones de Formato de CANOA1.0Centres gestors de l'Administració general de l'Estat.
CIBIPer a la tramesa d'informació sobre l'inventari de béns a la Central d'informació de béns inventariables. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBI1.01Òrgans gestors de l'inventari de béns en l'Administració General de l'Estat
CoFFEEEnviament i descàrrega d'informació en l'àmbit dels fons i mecanismes gestionats. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBIMinisteris, organismes de l'Administració General de l'Estat i de Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, responsables d'operacions cofinançades o projectes desenvolupats en el marc dels fons i mecanismes gestionats.
Compte general d'entitats localsTramesa del compte general d'entitats locals a òrgans de control externs. Vínculo a Formato normalizado de la Cuenta General Entitats locals i òrgans de control externs.
Comptes anuals dels OAPer a la tramesa a la IGAE dels comptes anuals dels organismes subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública. Vínculo a normativa de especificación del formato OO.AA. Organismes de l'Administració General de l'Estat subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública.
Financi@Intercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a estats financers, objectius, actuacions, i inversions i projectes. Vínculo a Especificaciones de Formato de Financi@1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector empresarial i fundacional).
Fons 2007Càrregues massives de programació inicial (plans financers) i gestió financera (operacions, transaccions, contractes, llistes de comprovació, etc.) de les diferents formes d'inversió. Vínculo a Fondos 20072.0Beneficiaris i organismes intermedis que carreguen plans financers i gestió financera per mitjà d'arxius XML, i aplicacions externes que es connectaran al servei Web de Fons 2007 per carregar-ne l'execució, en el cas d'usuaris de Convergència i Competitivitat. Per a Cooperació Territorial Europea, l'Autoritat de gestió per fer càrregues d'operacions i transaccions mitjançant arxius XML.
Fonds 2020Càrregues massives de certificació (operacions, contractes, verificacions sobre el terreny, transaccions, llistes de comprovació, etc.) dels diferents programes operatius. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON1.0

Organismes intermedis i beneficiaris en general que carreguen les diferents entitats del mòdul de certificació de l'Autoritat de Gestió a través de fitxers XML, i aplicacions externes que es connectaran al servei Web de Fons 2020 per carregar la seva execució.

Ingressos no tributaris (INTECO) Generació massiva de justificants d'ingrés modelo 069 des de l'aplicació INTECO.Vincle a Format normalitzat de Taxonimía CONTAEP1.0​Centres Gestors amb accés a l'aplicació INTECO
JUBIL@Format de càrrega massiva de dades al sistema d'informació JUBIL@ Vínculo a Formato normalizado de la Cuenta General Òrgans de jubilació
QuantoIntercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a crèdits i dotacions (despeses i ingressos). Vínculo a Especificaciones de Formato de Quanto1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector administratiu).
REGIOnetPer a l'intercanvi d'informació amb altres sistemes. Vínculo a Especificaciones de Formato de Financi@Juliol 2008Administradors de l'aplicació, Seguretat Social.
Taxonomia CONTAAGETramitació electrònica de comptes anuals Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP6.0Administració General de l'Estat.

 

Tribunal de Comptes.

Taxonomia CONTAEPTramitació electrònica d'informació comptable Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP7.0

Entitats del sector públic empresarial i fundacional.

Tribunal de Comptes.

Taxonomia CONTAEPATramitació electrònica de comptes anuals Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEPA7.0Entitats que hagin d'aplicar la instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat.

TELCONPer a la tramitació electrònica de documents comptables. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON3.0 (revisió Juny 2021)

Òrgans gestors de l'Administració general de l'Estat i organismes autònoms.

Òrgans gestors de l'Administració general de l'Estat

TELCONEspecificacions per a la tramitació electrònica de documents d'ingressos. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON

3.0 (Marzo 2021)

Òrgans gestors de l'Administració General de l'Estat i Organismes autònoms.

Òrgans gestors de l'Administració General de l'Estat