Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Formats d´intercanvi

En aquest apartat es proporcionen els formats normalitzats per intercanviar informació amb sistemes d’informació de l’Administració  pressupostària posats a disposició d’usuaris externs a aquest àmbit. En la relació que figura a continuació s’inclou una breu descripció de la finalitat del format normalitzat, els seus destinataris i la normativa o la documentació en què s’especifica el format.

Format normalitzatFinalitatNormativa o documentació d'especificació del formatVersióDestinatario
AdendaIntercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a estats financers de OA, personal, inversions i projectes i beneficis fiscals. Vínculo a Especificaciones de Formato de Adenda1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector administratiu).
BDNSPer a la tramesa d'informació sobre subvencions a la base de dades nacional de subvencions. Vínculo a normativa de especificación del formato TESEOnetÒrgans gestors i ens públics obligats a l'enviament d'informació sobre subvencions i ajudes públiques (art. 20 Llei General de Subvencions)..
CANOATramesa d'informació comptable al sistema de comptabilitat analítica des d'altres sistemes de gestió. Vínculo a Especificaciones de Formato de CANOA1.0Centres gestors de l'Administració general de l'Estat.
CIBIPer a la tramesa d'informació sobre l'inventari de béns a la Central d'informació de béns inventariables. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBI1.01Òrgans gestors de l'inventari de béns en l'Administració General de l'Estat
CoFFEEEnviament i descàrrega d'informació en l'àmbit dels fons i mecanismes gestionats. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBIMinisteris, organismes de l'Administració General de l'Estat i de Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, responsables d'operacions cofinançades o projectes desenvolupats en el marc dels fons i mecanismes gestionats.
CoFFEE-MRR Conflicte d'interessosProvisió d'informació sobre autoritzats. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBIAEAT
Compte general d'entitats localsTramesa del compte general d'entitats locals a òrgans de control externs. Vínculo a Formato normalizado de la Cuenta GeneralEntitats locals i òrgans de control externs.
Comptes anuals dels OAPer a la tramesa a la IGAE dels comptes anuals dels organismes subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública. Vínculo a normativa de especificación del formato OO.AA.Organismes de l'Administració General de l'Estat subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública.
Financi@Intercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a estats financers, objectius, actuacions, i inversions i projectes. Vínculo a Especificaciones de Formato de Financi@1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector empresarial i fundacional).
Fons 2007Càrregues massives de programació inicial (plans financers) i gestió financera (operacions, transaccions, contractes, llistes de comprovació, etc.) de les diferents formes d'inversió. Vínculo a Fondos 20072.0Beneficiaris i organismes intermedis en Convergència i Competitivitat. Autoritat de gestió en el cas de Cooperació Territorial Europea
Fonds 2020Càrregues massives de certificació (operacions, contractes, verificacions sobre el terreny, transaccions, llistes de comprovació, etc.) dels diferents programes operatius. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON1.0

Organismes intermedis i beneficiaris, i aplicacions externes.

FriedaIntercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) d'informació d'ajuda a l'elaboració dels informes pressuposats transversals d'Alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, Impacte de gènere, Impacte en la Infància, l'Adolescència i la Família, Alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat amb la Transició Ecològica (pressupost marró) i Joventut. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON

Agents pressupostaris de l'AGE (subsector administratiu i empresarial i fundacional).

Ingressos no tributaris (INTECO) Generació massiva de justificants d'ingrés modelo 069 des de l'aplicació INTECO. Vincle a Format normalitzat de Taxonimía CONTAEP1.0Centres Gestors amb accés a l'aplicació INTECO
JUBIL@Format de càrrega massiva de dades al sistema d'informació JUBIL@ Vínculo a Formato normalizado de la Cuenta GeneralÒrgans de jubilació
QuantoIntercanvi d'informació (càrregues i descàrregues) relativa a crèdits i dotacions (despeses i ingressos). Vínculo a Especificaciones de Formato de Quanto1.0Agents pressupostaris de l'AGE (subsector administratiu).
REGIOnetPer a l'intercanvi d'informació amb altres sistemes. Vínculo a Especificaciones de Formato de Financi@Juliol 2008Administradors de l'aplicació, Seguretat Social.
REPERTEEnviament d'entitats acreditades en un PERTE per a la seva inscripció en REPERTE.

Nueva solicitud entidad acreditada (xlsx)

Instrucciones y formato para la remisión de solicitudes de inscripción en REPERTE (pdf)

1.3Sotsdirecció General d'Estudis i Coordinació.
Taxonomia CONTAAGETramitació electrònica de comptes anuals Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP6.0Administració General de l'Estat.

Tribunal de Comptes.

Taxonomia CONTAEPTramitació electrònica d'informació comptable Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP7.0

Entitats del sector públic empresarial i fundacional.

Tribunal de Comptes.

Taxonomia CONTAEPATramitació electrònica de comptes anuals Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEPA7.0Entitats que hagin d'aplicar la instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat.

TELCONPer a la tramitació electrònica de documents comptables. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON3.0(revisió desembre 2021)

Òrgans gestors de l'Administració general de l'Estat i organismes autònoms.

Òrgans gestors de l'Administració general de l'Estat

TELCONEspecificacions per a la tramitació electrònica de documents d'ingressos. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON

3.0 (marzo 2024)

Òrgans gestors de l'Administració General de l'Estat i Organismes autònoms.

Òrgans gestors de l'Administració General de l'Estat