Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Araudia

Aplikazio informatiko bat da eta, horren bidez, enpresen eta fundazioen sektore publikoari buruzko informazioa zentralizatzen eta normalizatzen du, unean-unean indarrean den araudia betetzearren.

  Dokumentazio orokorra

  • Zehaztapen teknikoak (aipatutako Anexos zehaztapenen eranskinak deskargatu).

  CICEP.red osatzen duten azpisistemetako bakoitzari erreparatuta, ondorengo araudia nabarmendu nahi duzu :

  Azpisistemak: urteko kontua; bajak; urteko, hiru hilez behingo eta hileko informazio ekonomiko eta finantzarioa; eta Estatuko kontu orokorra bateratzeko informazioa

  • 47/2003 Legea, azaroaren 26koa, Aurrekontuen Lege Orokorrei buruzkoa.
  • 2010eko uztailaren 22ko EE/2043/2010 Agindua, enpresen eta fundazioen sektore publikoko erakundeek Kontu Auzitegiari eman beharreko urteko kontuei eta gainerakoei buruzko informazioa eta Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiari urtean behin eta hiru hilean behin bidali beharreko informazioa bidaltzeko prozedura erregulatzen duena.
  • HAP/2161/2013 Agindua, azaroaren 14koa (irailaren 30eko HAP/1881/2014 Aginduaren bidez aldatutakoa). Horren bidez, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorreko bederatzigarren xedapen gehigarriko hirugarren atalean ezarritako erakundeek Kontuen Epaitegiari urteko kontuak eta bestelako informazioa aurkezteko prozedura arautzen da, baita Estatuko Administrazioaren Esku-hartzailetza Nagusiari urtero hiru hilez behin eta urtero bidali behar zaion informazioa ere. Aipatu erakundeek Kontabilitate Plan Orokorra aplikatu behar dute.
  • EHA/614/2009 Agindua, martxoaren 3koa, Aurrekontuen Lege Orokorraren 129.3 artikuluak aipatzen duen txostenaren edukia arautzekoa.
  • Kontseiluaren 2011/85/EB Zuzentaraua.
  • 59/2003 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoari buruzkoa.
  • 11/2007 Legea, Herritarrek Zerbitzu Publikoetara Sarbide Elektronikoa Izateari buruzkoa.
  • EHA/693/2008 Agindua, martxoaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren erregistro elektronikoa arautzen duena.
  • Ogasun eta Aurrekontuen Estatu Idazkaritzaren 2009ko otsailaren 27ko Ebazpena, Estatuko Administrazioko Kontuhartzailetza Nagusiaren eta Aurrekontu eta Gastuen Idazkaritza Orokorraren informazio-sistemen segurtasun-politika arautzen duena.
  • HAC/1234/2018 Agindua, azaroaren 14koa, uztailaren 22ko EHA/2043/2010 Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez Estatuko enpresa- eta fundazio-sektore publikoak Kontuen Auzitegiari urteko kontuak eta bestelako informazioa eta Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiari urteroko eta hiruhileroko informazioa helarazteko prozedura arautzen duena.

  Gardentasun-azpisistema

  • 4/2007 Legea, apirilaren 3koa, administrazio publikoen eta enpresa publikoen arteko finantza-harremanen gardentasunari eta enpresa jakin batzuen finantza-gardentasunari buruzkoa.
  • 1759/2007 Errege Dekretua, abenduaren 28koa, enpresa publikoek eta enpresa jakin batzuek aurkeztu behar duten informazioa bidaltzeko ereduak eta prozedurak arautzen dituena.
  • 59/2003 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoari buruzkoa.
  • 11/2007 Legea, Herritarrek Zerbitzu Publikoetara Sarbide Elektronikoa Izateari buruzkoa.
  • EHA/693/2008 Agindua, martxoaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren erregistro elektronikoa arautzen duena.
  • Ogasun eta Aurrekontuen Estatu Idazkaritzaren 2009ko otsailaren 27ko Ebazpena, Estatuko Administrazioko Kontuhartzailetza Nagusiaren eta Aurrekontu eta Gastuen Idazkaritza Orokorraren informazio-sistemen segurtasun-politika arautzen duena.

  Hileko berankortasunaren azpisistema

  • 635/2014 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa. Horren bidez, Administrazio Publikoen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko metodologia eta apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusitako finantziazio erregimenetako baliabideei eusteko baldintzak eta prozedura garatzen dira.
  • 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontuen Egonkortasunari eta Iraunkortasun Finantzarioari buruzkoa.
  • 59/2003 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoari buruzkoa.
  • 11/2007 Legea, Herritarrek Zerbitzu Publikoetara Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa.
  • Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el Registro electrónico del Ministerio de Economía y HaciendEHA/693/2008 Agindua, martxoaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Erregistro Elektronikoa arautzen duenaa.
  • Ebazpena, 2009ko otsailaren 27koa, Ogasuneko eta Aurrekontuetako Estatu Idazkaritzarena, Aurrekontu eta Gastu Idazkaritza Nagusiaren eta Estatuko Administrazioaren Esku-hartzailetza Nagusiaren informazio sistemetako segurtasun politika arautzen duena.