Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

A quen vai dirixido?

Trátase dunha aplicación informática pola que se centraliza e normaliza a información do sector público empresarial e fundacional para dar cumprimento á normativa vixente en cada momento.
Atendendo a cada un dos subsistemas que integran CICEP.red distínguense os seguintes destinatarios:

Subsistemas Conta Anual e Información económico-financeira anual e trimestral e Información para a consolidación da CGE

Estes subsistemas van dirixidos tanto ás entidades do sector público estatal que apliquen o Plan Xeral de Contabilidade da empresa española e as súas adaptacións, en particular a aquelas entidades do sector público empresarial e fundacional do Estado reguladas nos artigos 3.2 e 3.3 da a Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria (LGP), como ás sociedades mercantís, consorcios que apliquen o Plan Xeral de Contabilidade da empresa española, fundacións e outras formas xurídicas incluídas na disposición adicional novena da LGP, que rendan as súas contas ao Tribunal de Contas por conduto da Intervención Xeral da Administración do Estado.
Pódense distinguir os seguintes colectivos de entidades en función dos principios e normas contables por que se rexen:
 • Empresas non financeiras e de intermediación financeira auxiliar, segundo o Plan Xeral de Contabilidade da empresa española.
 • Entidades de crédito, segundo a circular do Banco de España, sobre normas de información financeira pública e reservada e modelos de estados financeiros.
 • Empresas de seguros, segundo o Plan de Contabilidade das entidades aseguradoras.
 • Fundacións, segundo a adaptación ao Plan Xeral de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos.
 • Entidades do sector público estatal con lexislación específica, segundo o Plan Xeral de Contabilidade da empresa española.
 • Grupos consolidables, segundo as normas para formulación das contas anuais consolidadas.

Subsistema de baixas

Este subsistema vai dirixido ás entidades que deixaron de formar parte do sector público empresarial e fundacional estatal durante o exercicio en que deban render contas, segundo o que se dispón no artigo 138 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria

Subsistema mensual e de morosidade mensual

Estes subsistemas van dirixidos tanto ás entidades do sector público estatal que apliquen o Plan Xeral de Contabilidade da empresa española e as súas adaptacións, en particular a aquelas entidades do sector público empresarial e fundacional do Estado regulado nos artigos 3.2 e 3.3 da a Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria (LGP), como ás sociedades mercantís, consorcios que apliquen o Plan Xeral de Contabilidade da empresa española, fundacións e outras formas xurídicas incluídas na disposición adicional novena da LGP, que teñan a clasificación de Administración pública: Administración central, definida en termos de contabilidade nacional.

Subsistema de transparencia

Este subsistema vai dirixido:

 • Ás empresas públicas de ámbito estatal ás que se refiren os artigos 2 e 14 da Lei 4/2007, do 3 de abril, coas exencións previstas no artigo 7 e os límites establecidos no artigo 15 da dita lei.
 • Ás empresas obrigadas a levar contas separadas ás que se lles concedese un dereito especial ou exclusivo ou ás que se lles confiase a xestión dun servizo de interese económico xeral por parte dunha Administración pública de ámbito estatal, ás que se refire o artigo 8 da Lei 4/2007, do 3 de abril, coas exencións previstas no artigo 13 da dita lei.
 • Ás empresas públicas de ámbito estatal ás que se refiren os artigos 2 e 14 da Lei 4/2007, do 3 de abril, coas exencións previstas no artigo 7 e os límites establecidos no artigo 15 da dita lei, participadas por varias administracións públicas sen que ningunha delas ocupe individualmente unha posición dominante.
 • Ás empresas obrigadas a levar contas separadas ás que se refire o artigo 8 da Lei 4/2007, do 3 de abril, coas exencións previstas no artigo 13 da dita lei, cando se lles concedese un dereito especial ou exclusivo ou se lles confiase a xestión dun servizo de interese económico xeral por varias administracións públicas de distinto ámbito territorial.
 • Aos órganos competentes das comunidades autónomas que deban remitir información á Intervención Xeral da Administración do Estado en virtude dos artigos 3.1, 9.1 e 15.1 da Lei 4/2007, do 3 de abril.
 • Aos órganos competentes das entidades locais que deban remitir información á Intervención Xeral da Administración do Estado en virtude dos artigos 3.1, 9.1 e 15.1 da Lei 4/2007, do 3 de abril.

Para o envío da información aos órganos competentes das comunidades autónomas e das entidades locais, no caso de que os ditos órganos autorizasen a efectuar o citado envío de información utilizando esta aplicación informática, tamén vai dirixida:

 • Ás empresas públicas de ámbito autonómico ou local ás que se refiren os artigos 2 e 14 da Lei 4/2007, do 3 de abril, coas exencións previstas no artigo 7 e os límites establecidos no artigo 15 da dita lei.
 • Ás empresas obrigadas a levar contas separadas ás que se lles concedese un dereito especial ou exclusivo ou ás que se lles confiase a xestión dun servizo de interese económico xeral por parte dunha Administración pública de ámbito autonómico ou local, ás que se refire o artigo 8 da Lei 4/2007, do 3 de abril, coas exencións previstas no artigo 13 da dita lei.