Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Normativa

Trátase dunha aplicación informática pola que se centraliza e normaliza a información do sector público empresarial e fundacional para dar cumprimento á normativa vixente en cada momento.

Documentación xeral

 • Especificacións técnicas (descargar Anexos das devanditas especificacións).

Atendendo a cada un dos subsistemas que integran CICEP.red destacamos a seguinte normativa:

Subsistemas Conta anual, Baixas, Información económico-financeira anual, trimestral e mensual, e subsistema de Información para a consolidación da CGE

 • Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral de subvencións
 • Orde EFA/2043/2010, do 22 de xullo, pola que se regula o procedemento de remisión das contas anuais e demais información que as entidades do sector público empresarial e fundacional do Estado han de lle render ao Tribunal de Contas, e da información de carácter anual e trimestral para lle remitir á Intervención Xeral da Administración do Estado
 • Orde HAP/2161/2013, do 14 de novembro, modificada pola Orde HAP/1881/2014, do 30 de setembro, por que se regula o procedemento de rendición ao Tribunal de Contas das contas anuais e demais información polas entidades reguladas no terceiro parágrafo da disposición adicional novena da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, que deben aplicar o Plan Xeral de Contabilidade e a información de carácter anual, trimestral e mensual que teñen que remitir á Intervención Xeral da Administración do Estado as devanditas entidades.
 • Orde EHA/614/2009, do 3 de marzo, pola que se regula o contido do informe ao que fai mención o artigo 129.3 da LXO.
 • Directiva 2011/85/UE do Consello.
 • Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.
 • Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
 • Orde EHA/693/2008, do 10 de marzo, pola que se regula o rexistro electrónico do Ministerio de Economía e Facenda.
 • Resolución do 27 de febreiro de 2009, da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos, pola que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría Xeral de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado.
 • Orde HAC/1234/2018, de 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EHA/2043/2010 de 22 de xullo, pola que se regula o procedemento de remisión das contas anuais e demais información que as entidades do sector público empresarial e fundacional do Estado han de render ao Tribunal de Contas, e da información de carácter anual e trimestral a remitir á Intervención Xeral da Administración do Estado.

Subsistema de transparencia

 • Lei 4/2007, do 3 de abril, de transparencia das relacións financeiras entre as administracións públicas e as empresas públicas, e de transparencia financeira de determinadas empresas.
 • Real decreto 1759/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os modelos e o procedemento de remisión da información que deben presentar as empresas públicas e determinadas empresas.
 • Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.
 • Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
 • Orde EHA/693/2008, do 10 de marzo, pola que se regula o rexistro electrónico do Ministerio de Economía e Facenda.
 • Resolución do 27 de febreiro de 2009, da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos, pola que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría Xeral de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado.

Subsistema morosidade mensual

 • Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, por que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril.
 • Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.
 • Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.
 • Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
 • Orde EHA/693/2008, do 10 de marzo, por que se regula o Rexistro electrónico do Ministerio de Economía e Facenda.
 • Resolución do 27 de febreiro de 2009, da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos, por que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría Xeral de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado.