Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Preguntas frecuentes sobre o API

Preguntas frecuentes sobre os servizos electrónicos de intercambio de información relativa ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Información Preliminar

Dispoñibilidade do API

Preguntas xerais sobre o API

Información preliminar

Que é CoFFEE e CoFFEE-MRR?

CoFFEE (Plataforma Común de Fondos Europeos) é a plataforma informática común para a xestión de fondos europeos. Está orientada a integrar os diversos módulos que dan soporte á xestión dos fondos europeos competencia da Secretaría Xeral de Fondos Europeos (SGFE) no marco financeiro plurianual 2021-2027 (MFP 21-27). É a evolución dos sistemas de información que dan soporte á xestión do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nos marcos financeiros previos ao 2021-2027, pero foi concibida para albergar o soporte a outros fondos e/ou mecanismos.  
CoFFEE-MRR é un módulo de CoFFEE que aproveita a tecnoloxía, os procesos transversais, os mecanismos de incorporación da información, etc. da plataforma, e que incorpora a funcionalidade necesaria para a planificación, a xestión e o seguimento das iniciativas asociadas ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, e en concreto ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

Como solicito o acceso a CoFFEE/CoFFEE-MRR?

O procedemento para solicitar o acceso aos sistemas da Administración Orzamentaria está descrito na sección “Control de Accesos” do Portal de Administración Orzamentaria.

Dispoñibilidade do API

Para que serve o API de CoFFEE?

Os servizos electrónicos ponse en funcionamento para facilitar ás entidades executoras das iniciativas dar cumprimento ao establecido na normativa que regula o Plan, e en particular na Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (Orde de Xestión), e a Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o procedemento e formato da información a proporcionar polas Entidades do Sector Público Estatal, Autonómico e Local para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (Orde de Intercambio), e está dirixida ás entidades que dispoñan de capacidade e recursos para conectar os seus propios sistemas de xestión con CoFFEE para proporcionar a información requirida. 
As entidades que non dispuxesen desa capacidade poden incorporar a información de forma interactiva, para o que previamente deben solicitar o acceso.  

Está o API REST xa dispoñible para conectarme?

A dispoñibilidade do API móstrase no espazo de “Formatos de intercambio” de CoFFEE no Catálogo de Sistemas de Información. 

Cal é a última versión dispoñible?

As diferentes versións e o seu estado atópanse dispoñibles no espazo de “Formatos de intercambio” de CoFFEE no Catálogo de Sistemas de Información. 

Como solicito o acceso ao API?

Pódese solicitar o acceso ao API a través da opción “Solicitar este servizo web”  do servizo web “CoFFEE Servizo de Intercambio” no Catálogo de Servizos Web do Portal de Administración Orzamentaria. 

¿Cómo obtengo el Token de seguridad de acceso facilitado por el servicio de la Oficina Informática Presupuestaria (TokenserSeguro), necesario para la conexión por servicios electrónicos a la API de CoFFEE?

Una vez autorizado a usar la API, el procedimiento para integrarse con Tokenser y obtener el token está descrito en el documento Procedimiento de solicitud de acceso de entidades externas a los servicios WEB corporativos de la Oficina de Informática Presupuestaria (pdf), en el Catálogo de Servicios Web del Portal de Administración Presupuestaria.

Hai mecanismos alternativos ao API para proporcionar información á plataforma?

Si, dependendo do tipo de información a reportar, o sistema proporcionará mecanismos para que a información proporciónese de forma interactiva polos usuarios que se conecten a el, e tamén mediante a incorporación (interactiva) dun arquivo con todos os datos a tratar. 
O formato do arquivo a incorporar para cada operación é o mesmo que o esquema exposto polo API para a mesma operación.
Se se desexa comprobar o ficheiro contrastándoo con o esquema antes de achegalo á plataforma pódese facer facilmente utilizando unhas ferramentas en liña de validación de documentos JSON.
  • Na parte esquerda da pantalla principal hai que copiar o contido completo do documento con o esquema.
  • Na parte dereita hai que copiar o contido do documento json a validar.
 Naturalmente, CoFFEE realizará as mesmas validacións cando se proceda a levar a cabo a subida do ficheiro.

Como subir o ficheiro JSON á plataforma CoFFEE?

Aínda non está dispoñible na plataforma esta opción. Avisarase desde a Secretaría Xeral de Fondos Europeos a través do sitio web, se non se fixese por outros medios, cando estea dispoñible esta opción de subida de ficheiros de execución contable.

Quen ten que subir o ficheiro ou ficheiros á plataforma?

En caso de optar pola vía de cargar a información de forma masiva utilizando un arquivo en lugar de utilizar os servizos electrónicos, a información incorporarase pola propia entidade executora.

Que formato utilízase para o envío de información?

O formato escollido para o intercambio de información é JSON, que polas súas características permite proporcionar a información estruturada de forma moito máis flexible que un intercambio baseado en información textual con separadores (CSV) ou similar.  
Pódense atopar a especificación de JSON na páxina web da ECMA, organización fundada en 1961 para estandarizar os sistemas informatizados en Europa. Pola súa banda, a páxina web da organización JSON inclúe unha breve referencia do formato, así como ligazóns a utilidades, librarías e ferramentas que facilitan a edición e o tratamento de JSON. 
Os ficheiros JSON pódense validar contra un esquema para validar os datos que conteñen.

Cal é o formato de codificación do ficheiro JSON que se carga en CoFFEE?

A codificación é Utf-8. 

Preguntas xerais sobre o API

Cal é o formato das datas?

Séguese a especificación *OpenApi 3.0 que fai referencia á definición RFC 3339, sección 5.6, por exemplo 2022-07-21.

Son todos os campos do API obrigatorios?

Non, só son obrigatorios aqueles campos que están marcados como tales (cun asterisco en vermello). 

Podo enviar múltiples declaracións de execución contable na mesma chamada POST?

Si, cada chamada pode conter cantas declaracións deséxense do mesmo declarante (un único declarante), como vén especificado no tipo de datos “DeclaracionEjecucion” do esquema. 

Que indico na apartado administración?

É o código DIR3 de a administración á que pertence o declarante (nivel máis alto da xerarquía DIR3), por tanto o código DIR3 da Administración Xeral do Estado, comunidade autónoma, concello, ...

Que é o código da iniciativa e como o obteño?

“Iniciativa” é o termo que se utiliza para referirse de forma xenérica a calquera elemento da estrutura sobre o que se poida obter ou proporcionar información (compoñente, medida, proxecto, subproxecto...). Cando os elementos descendentes de medidas do PRTR (proxectos, subproxectos…) superasen o ciclo de aprobación de acordo con a metodoloxía establecida na Orde HFP/1030/2021, o sistema CoFFEE asignaralles un código definitivo. 
Pódese obter o código da iniciativa a través do propia API ou accedendo a CoFFEE interactivamente. Por exemplo, pódese obter a listaxe de medidas do plan mediante o método GET estrutura/medidas e unha vez temos o código da medida obter os proxectos que colgan da mesma cun GET /estrutura/medidas/{codigo}. 
Alternativamente, e especialmente nos primeiros momentos da posta en produción, a propia Secretaría Xeral de Fondos Europeos podería proporcionar os códigos asignados aos elementos. 

Que é o código do indicador e como o obteño?

Pódese obter o código do indicador a través do propia API ou accedendo a CoFFEE interactivamente. Por exemplo, co método GET /estrutura/indicadores obtense a lista de indicadores dun elemento do plan. 

En relación ás declaracións de progreso de indicadores: o campo “data” (a data de referencia do progreso), ten que ser a data actual?

A data de referencia do progreso dun indicador é aquela en que se considera alcanzado o valor do indicador que se actualiza, e por tanto ten que ser anterior ou igual á data actual, é dicir, non se permiten datas futuras. 

Por que no caso de indicadores cuantitativos infórmase a “variación” e no caso de indicadores cualitativos infórmase o “valor”?

Os indicadores son medidores do progreso e poden ser cuantitativos (o seu valor é un dato numérico dentro dun rango) ou cualitativos (poden adoptar un valor de entre un conxunto pechado de opcións) 
  • No caso de indicadores cuantitativos débese informar a variación producida desde o valor anterior do indicador. Por exemplo, se o indicador é “Número de vehículos eléctricos matriculados” e pasouse de 1000 a 3000 vehículos, declararase “2000”. 
  • No caso de indicadores cualitativos débese informar o novo valor que tomou de entre os posibles (inicio, en curso e finalizado).
O motivo polo que para os indicadores cuantitativos proporciónase a variación é que o sistema permite incorporar unha xustificación (textual e, opcionalmente, acompañada de arquivos). Enténdese que no momento da declaración está a xustificarse o valor incrementado (ou decrementado) dun indicador, e non o valor final alcanzado (no exemplo anterior, xustifícanse os 2000 vehículos que se matricularon). 
No caso dos indicadores cualitativos, prodúcese un cambio no seu estado, e por tanto declárase o estado alcanzado. 

Que é o campo “xustificación” e como o recheo?

Trátase dun campo opcional, por se se quixese achegar un texto e un ou varios documentos ou ficheiros justificativos da información proporcionada. 

En relación ás declaracións de execución contable: o campo “fechaContable” (A data de referencia do progreso), pode ser unha data posterior á actual?

A data contable ten que ser anterior ou igual á data actual, é dicir, non se permiten datas futuras. 

Que é o código de convocatoria da BDNS?

O código de convocatoria BDNS achégao a propia BDNS na resposta ao xestor cando se declara e por tanto debe ser coñecido por el. Actualmente é un valor secuencial de 6 díxitos, podendo chegar a 7 díxitos no futuro. 

Que son os códigos órgano de contratación, de licitación e de contrato de PLACSP?

O código do órgano de contratación é un identificador que usa a Plataforma de Contratación do Sector Público (PLACSP) asociado a cada un dos órganos (en PLACSP denomínase “IDE Plataforma”). Cada órgano de contratación pode consultar o seu propio na pantalla de administrador do perfil “administrador do órgano de contratación” de PLACSP.
PLACSP1.PNG
Ademais, a Dirección Xeral de Patrimonio do Estado publica periodicamente a relación de códigos nunha folla Excel que van actualizando. 
No caso de PLACSP e para cada órgano de contratación, os códigos de licitación e de contrato son os que identifican de forma única un contrato que se incorpora á Plataforma de Contratos do Sector Público:
O código de licitación correspóndese co Número de Expediente na PLACSP, que é o número de expediente que proporciona cada órgano de contratación. 
O código de contrato corresponde co Contrato da PLACSP. É tamén un valor que determina o órgano de contratación. Corresponde a cada contrato dentro do expediente. 
En calquera caso, ambos son valores que proporciona o xestor á PLACSP. Ambos pódense ver na seguinte imaxe:
PLACSP2.PNG

Cando se cobre o campo “Outras Fontes de financiamento”?

A información sobre outras fontes de información cubrirase cando a actuación á que corresponde a operación estea financiada por algunha outra fonte, de maneira adicional ao financiamento con cargo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Neste caso, identificarase o mecanismo ou fondo que financiou a operación. 

Teño que reportar a declaración de execución contable (anexo I da Orde HFP/1031/2021) e de cumprimento de fitos/obxectivos (sección terceira da Orde HFP/1031/2021) nun ficheiro único?

O formato que se definiu o é co ánimo de que poida servir tanto no momento presente para o envío da información de execución do exercicio 2020, así como para o envío da de 2021, e a execución posterior, e tamén para a declaración do progreso de indicadores; todo iso tanto en arquivo como pola vía dos servizos electrónicos. É por iso que o esquema inclúe todas as estruturas de datos. Non hai obrigatoriedade de envialas todas elas de forma simultánea, como se reflicte no esquema ao ser os elementos opcionais. De feito a remisión normalmente farase en actos diferenciados, dado que o máis probable é que a información proceda de sistemas distintos: a de progreso de indicadores, do sistema de xestión, e a relativa á execución contable, do sistema contable.

Podo reportar nun mesmo arquivo o financiamento MRR correspondente a varias anualidades?

Si, o formato JSON permite anidamiento e permite por exemplo enviar en mesmo arquivo varias ocorrencias do campo “financiacionMRR”: 
"financiacionMRR": [ 
            { "anualidade": 2021, "capitulo": "6", "importe": 100000.00 }, 
            { "anualidade": 2022, "capitulo": "6", "importe": 23000.00 } 
          ] 

Na definición do API indícase como campo a cubrir para o caso de envío de información contable o “Código da iniciativa (Actuación do Plan)”. Segundo a Orde HFP/1031/2021 o seguimento contable é a nivel de actuación. Son dous conceptos similares?

No caso de envío de información de execución contable, como indica a Orde HFP/1031/2021, cada operación contable estará asociada a unha actuación, polo cal codIniciativa corresponde co código da actuación. 

Na definición do API indícase como campo a cubrir para o caso de envío de información contable o “Código da iniciativa (Actuación do Plan)”, mentres que para o caso de envío de información de cumprimento de fitos/obxectivos indícase “Código da iniciativa (a do nivel máis desagregado na estrutura) na que se produciu o progreso do indicador” a que é debido?

A Secretaría Xeral de Fondos Europeos, como Autoridade Responsable do Plan, determinou que a execución contable rexístrase a nivel de Actuación, mentres que a remisión de información do progreso dos indicadores farase ao último nivel de descomposición de cada proxecto por liñas de acción (actuación, actividade ou tarefa), todo iso #de acordo con a Orde HFP/1031/2021. 
A efectos do sistema, utilízase o termo “iniciativa” de forma xenérica. 
 

Para o caso de envío de información contable: teñen que estar dados de alta en CoFFEE previamente á remisión de información os contratos/subvenciones que se inclúan?

Se ao facer unha declaración de execución, non hai contrato asociado á actuación, nese momento asignaráselle o que se especifica.

No caso de envío de información contable, teñen que estar dados de alta en CoFFEE previamente á remisión de información os terceiros (beneficiarios, contratistas, etc.) que se inclúan?

Se ao facer unha declaración de execución non hai terceiro asociado ao contrato/subvención, nese momento asignaránselle os que se especifiquen. 
Doutra banda, os servizos proporcionan operacións para facilitar beneficiarios de subvencións así como contratistas e subcontratistas, a subvencións e contratos, respectivamente, con posterioridade ao seu rexistro no sistema.  

No caso de fases contables “barradas” (A/, D/, Ou/, AD/, ADO/, PR/, RE/), os importes débense reflectir en positivo ou en negativo?

Os importes en documentos barrados son sempre positivos; a barra xa indica que os importes se tratarán contablemente en negativo.

Unha vez enviada a información de execución contable ou de progreso de indicadores: Recibirei algún xustificante de recepción?

Si, o sistema proporcionará un xustificante de recepción electrónico que permita a rastrexabilidade das operacións.  

Outras dúbidas

Teño dúbidas funcionais sobre a xestión do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia e o sistema de xestión do mesmo, onde podo dirixirme?

A descrición do funcionamento do Plan articúlase con dúas Ordes Ministeriais: 
  • Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. 
  • Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o procedemento e formato da información a proporcionar polas Entidades do Sector Público Estatal, Autonómico e Local para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. 

Teño máis dúbidas técnicas relacionadas co API, onde podo dirixirme?

Para o resto de dúbidas técnicas sobre o API REST de CoFFEE, pódese escribir unha mensaxe á dirección de correo electrónico de soporte CoFFEE-Desarrollo@igae.hacienda.gob.es 
Desde esta caixa de correos atenderanse exclusivamente consultas de carácter técnico referidas ao intercambio de información coa plataforma.