Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Normativa

 

  Es tracta d'una aplicació informàtica per la qual se centralitza i normalitza la informació del sector públic empresarial i fundacional per acomplir la normativa vigent en cada moment.

Documentació general

 • Especificacions tècniques (baixaAnexosTecOrdenSPEEF.pdfannexos d'aquestes especificacions).

 

Tenint en compte cadascun dels subsistemes que integren CICEP.red destaquem la normativa següent:

Subsistemes Explica anual, Baixes, Informació economicofinancera anual, trimestral i mensual, i subsistema d'Informació per a la consolidació de la CGE

 • Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP).
 • Ordre EHA/2043/2010, de 22 de juliol, per la qual es regula el procediment d'enviament dels comptes anuals i altra informació que les entitats del sector públic empresarial i fundacional de l'Estat han de retre al Tribunal de Comptes i de la informació de caràcter anual i trimestral que cal enviar a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat
 • Ordre HAP/2161/2013, de 14 de novembre, modificada per l'Ordre HAP/1881/2014, de 30 de setembre, per la qual es regula el procediment de rendició al Tribunal de Comptes dels comptes anuals i altra informació per les entitats regulades en el tercer paràgraf de la disposició addicional novena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, que han d'aplicar el Pla General de Comptabilitat i la informació de caràcter anual, trimestral i mensual a remetre a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per aquestes entitats.
 • Ordre EHA/614/2009, de 3 de març, per la qual es regula el contingut de l'informe a què fa esment l'article 129.3 de la LGP.
 • Directiva 2011/85/UE del Consell.
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 • Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Ordre EHA/693/2008, de 10 de març, per la qual es regula el Registre electrònic del Ministeri d'Economia i Hisenda.
 • Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 • Ordre HAC/1234/2018, de 14 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/2043/2010 de 22 de juliol, per la qual es regula el procediment de remissió dels comptes anuals i altra informació que les entitats del sector públic empresarial i fundacional de l'Estat han de rendir al Tribunal de Comptes, i de la informació de caràcter anual i trimestral a remetre a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Subsistema de Transparència

 • Llei 4/2007, de 3 d'abril, de transparència de les relacions financeres entre les administracions públiques i les empreses públiques, i de transparència financera de determinades empreses.
 • Reial Decret 1759/2007, de 28 de desembre, pel qual es regulen els models i el procediment d'enviament de la informació que han de presentar les empreses públiques i determinades empreses.
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 • Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Ordre EHA/693/2008, de 10 de març, per la qual es regula el Registre electrònic del Ministeri d'Economia i Hisenda.
 • Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Subsistema morositat mensual

 • Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
 • Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 • Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
 • Ordre EHA/693/2008, de 10 de març, per la qual es regula el Registre electrònic del Ministeri d'Economia i Hisenda.
 • Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.