Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Què és i per a què serveix?

cicep red
Es tracta d'una aplicació informàtica desenvolupada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) per la qual se centralitza i normalitza la informació del sector públic empresarial i fundacional per acomplir la normativa vigent en cada moment.

La informació remesa a través de CICEP.red servirà de base perquè aquesta Intervenció General pugui:

  • Elaborar el Compte General de l'Estat.
  • Elaborar i publicar informes economicofinancers del sector públic empresarial i fundacional.
  • Elaborar els comptes econòmics del sector públic, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
  • Actualitzar l'Inventari d'Ens del Sector Públic (estructures de domini, dades econòmiques, participacions directes i indirectes)
  • Elaborar informes mensuals del conjunt de l'Administració central, definida en termes de comptabilitat nacional.
  • Elaborar informes mensuals relatius al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració central.
  • Oferir a la Comissió Europea una informació conjunta de l'univers que componen les empreses incloses dins l'àmbit de la Llei 4/2007, de 3 d'abril.
  • Efectuar els informes d'auditoria per part de l'Oficina Nacional d'Auditoria, penjar-los en l'aplicació i a través d'aquesta posar-los a disposició de les entitats.

CICEP.red està dividida en els subsistemes d'informació següents:

Subsistema Compte Anual

 

Té per objecte possibilitar la remissió a la IGAE de la informació que han de presentar tant les entitats del Sector Públic Estatal Empresarial i Fundacional com les entitats incloses en la Disposició Addicional Novena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, de conformitat amb el que disposen les Ordres EHA/2043/2010, de 22 de juliol i HAP/2161/2013, de 14 de novembre, modificada per l'Ordre HAP/1881/2014, de 30 de setembre, per les quals es regula el procediment de remissió dels Comptes Anuals i altra informació que han de rendir al Tribunal de Comptes.

 

Així mateix, amb l'objecte d'acomplir el que estableix l'Ordre EHA/614/2009, de 3 de març, per la qual es regula el contingut de l'informe al qual fa menció l'article 129.3 de la LGP, s'inclouen els annexos previstos en l'Ordre esmentada.

 

La informació remesa servirà de base perquè aquesta Intervenció General pugui elaborar el Compte General de l'Estat i actualitzar l'Inventari d'Ens del Sector Públic (estructures de domini, dades econòmiques, participacions directes i indirectes).

Subsistema de baixes

Té per objecte possibilitar la remissió a la IGAE de la informació que han de presentar les entitats que han deixat de formar part del Sector Públic Estatal Empresarial i Fundacional, pel període comprès des de l'inici de l'exercici fins al moment que deixen de formar part del Sector Públic Estatal, en virtut de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, de conformitat amb el que disposen les Ordres EHA/2043/2010, de 22 de juliol i HAP/2161/2013, de 14 de novembre, modificades per l'Ordre HAP/1881/2014, de 30 de setembre, per les quals es regula el procediment de remissió dels Comptes Anuals i altra informació que han de rendir al Tribunal de Comptes.

 

Subsistemes d'Informació economicofinancera anual i trimestral

 

Tenen per objecte possibilitar la remissió de la informació de caràcter anual i trimestral de les entitats del Sector Públic Estatal Empresarial i Fundacional així com de les entitats incloses en la Disposició Addicional Novena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en compliment del que disposen les Ordres EHA/2043/2010, de 22 de juliol i HAP/2161/2013, de 14 de novembre, modificades per l'Ordre HAP/1881/2014, de 30 de setembre, per les quals es regula el procediment de remissió dels Comptes Anuals i altra informació que han de rendir al Tribunal de Comptes i en la Llei esmentada .

 

La informació remesa servirà de base perquè aquesta Intervenció General pugui portar a terme la realització de: 1. El Compte General de l'Estat. 2. Informes economicofinancers del sector públic empresarial i fundacional. 3. Els comptes econòmics del sector públic, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 4. L'actualització de l'Inventari d'Ens del Sector Públic (estructures de domini, dades econòmiques, participacions directes i indirectes).

 

Així mateix, amb l'objecte d'acomplir el que estableix l'Ordre EHA/614/2009, de 3 de març, per la qual es regula el contingut de l'informe al qual fa menció l'article 129.3 de la LGP, s'inclouen els annexos previstos en l'Ordre esmentada per a aquelles entitats que no envien els comptes anuals en models normalitzats.

 

Subsistema mensual

Té per objecte disposar d'informació normalitzada per acomplir la Directiva 2011/85/UE del Consell, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres, on es regula l'obligació d'aquests d'elaborar i publicar dades mensuals del conjunt de l'Administració Central, definida en termes de comptabilitat nacional.

 

Subsistema de Transparència

Té per objecte possibilitar la remissió de la informació continguda en el Reial decret 1759/2007, de 28 de desembre, pel qual es regulen els models i el procediment de remissió de la informació que han de presentar les empreses públiques i determinades empreses en virtut del que estableix la Llei 4/2007, de 3 d'abril, de transparència de les relacions financeres entre les Administracions Públiques i les empreses públiques, i de transparència financera de determinades empreses.

 

L'enviament i la centralització de la informació en la IGAE té com a finalitat evitar la dispersió d'interlocutors i poder oferir a la Comissió Europea una informació conjunta de l'univers que componen les empreses incloses dins l'àmbit de la Llei 4/2007, de 3 d'abril.

Subsistema Llei de morositat

Té per objecte recollir la informació relativa a les ràtios d'operacions pagades i d'operacions pendents de pagament contingudes en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

La informació remesa servirà de base perquè aquesta Intervenció General pugui elaborar informes mensuals relatius al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració central.

 

Subsistema d'Informació per a la consolidació de la CGE.

Té per objecte possibilitar la remissió, per part de les entitats del sector públic empresarial estatal, de les operacions que han realitzat en l'exercici amb les entitats que formen part del sector públic administratiu estatal, així com d'una altra informació necessària perquè aquesta Intervenció General pugui elaborar el Compte General de l'Estat consolidada.