Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Preguntes freqüents sobre l'API

Preguntes freqüents sobre els serveis electrònics d'intercanvi d'informació relativa al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Informació Preliminar

Disponibilitat de l'API

Preguntes generals sobre l'API

Informació preliminar

Què és CoFFEE i CoFFEE-MRR?

CoFFEE (Plataforma Comuna de Fons Europeus) és la plataforma informàtica comuna per a la gestió de fons europeus. Està orientada a integrar els diversos mòduls que donen suport a la gestió dels fons europeus competència de la Secretaria General de Fons Europeus (SGFE) en el marc financer plurianual 2021-2027 (MFP 21-27). És l'evolució dels sistemes d'informació que donen suport a la gestió del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en els marcs financers previs al 2021-2027, però ha estat concebuda per albergar el suport a altres fons i/o mecanismes.  
CoFFEE-MRR és un mòdul de CoFFEE que aprofita la tecnologia, els processos transversals, els mecanismes d'incorporació de la informació, etc. de la plataforma, i que incorpora la funcionalitat necessària per a la planificació, la gestió i el seguiment de les iniciatives associades al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i en concret al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Com sol·licito l'accés a CoFFEE/CoFFEE-MRR?

El procediment per sol·licitar l'accés als sistemes de l'Administració Pressupostària està descrit en la secció “Control d'Accessos” del Portal d'Administració Pressupostària.

Disponibilitat de l'API

Para què serveix l'API de CoFFEE?

Els serveis electrònics es posen en funcionament per facilitar a les entitats executores de les iniciatives donar compliment a l'establert en la normativa que regula el Pla, i en particular en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ordre de Gestió), i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ordre d'Intercanvi), i està dirigida a les entitats que disposin de capacitat i recursos per connectar els seus propis sistemes de gestió amb CoFFEE per proporcionar la informació requerida. 
Les entitats que no disposessin d'aquesta capacitat poden incorporar la informació de forma interactiva, per a això prèviament han de sol·licitar l'accés.  

Està l'API REST ja disponible per connectar-me?

La disponibilitat de l'API es mostra a l'espai de “Formats d'intercanvi” de CoFFEE al Catàleg de Sistemes d'Informació. 

Quin és l'última versió disponible?

Les diferents versions i el seu estat es troben disponibles a l'espai de “Formats d'intercanvi” de CoFFEE al Catàleg de Sistemes d'Informació. 

Com sol·licito l'accés a l'API?

Es pot sol·licitar l'accés a l'API a través de l'opció “Sol·licitar aquest servei web”  del servei web “CoFFEE Servei d'Intercanvi” al Catàleg de Serveis Web del Portal d'Administració Pressupostària. 

¿Cómo obtengo el Token de seguridad de acceso facilitado por el servicio de la Oficina Informática Presupuestaria (TokenserSeguro), necesario para la conexión por servicios electrónicos a la API de CoFFEE?

Una vez autorizado a usar la API, el procedimiento para integrarse con Tokenser y obtener el token está descrito en el documento Procedimiento de solicitud de acceso de entidades externas a los servicios WEB corporativos de la Oficina de Informática Presupuestaria (pdf), en el Catálogo de Servicios Web del Portal de Administración Presupuestaria.

Hi ha mecanismes alternatius a l'API per proporcionar informació a la plataforma?

Sí, depenent del tipus d'informació a reportar, el sistema proporcionarà mecanismes perquè la informació es proporcioni de forma interactiva pels usuaris que es connectin a ell, i també mitjançant la incorporació (interactiva) d'un arxiu amb totes les dades a tractar. 
El format de l'arxiu a incorporar per a cada operació és el mateix que l'esquema exposat per l'API per a la mateixa operació.
Si es desitja comprovar el fitxer contrastant-ho amb el esquema abans d'aportar-ho a la plataforma es pot fer fàcilment utilitzant una eines online de validació de documents JSON.
  • En la part esquerra de la pantalla principal cal copiar el contingut complet del document amb el esquema.
  • En la part dreta cal copiar el contingut del document json a validar.
 Naturalment, CoFFEE realitzarà les mateixes validacions quan es procedeixi a dur a terme la pujada del fitxer.

Com pujar el fitxer JSON a la plataforma CoFFEE?

Encara no està disponible en la plataforma aquesta opció. S'avisarà des de la Secretaria General de Fons Europeus a través del lloc web, si no es fes per altres mitjans, quan estigui disponible aquesta opció de pujada de fitxers d'execució comptable.

Qui ha de pujar el fitxer o fitxers a la plataforma?

En cas d'optar per la via de carregar la informació de forma massiva utilitzant un arxiu en lloc d'utilitzar els serveis electrònics, la informació s'incorporarà per la pròpia entitat executora.

Quin format s'utilitza per a l'enviament d'informació?

El format escollit per a l'intercanvi d'informació és JSON, que per les seves característiques permet proporcionar la informació estructurada de forma molt més flexible que un intercanvi basat en informació textual amb separadors (CSV) o similar.  
Es poden trobar l'especificació de JSONa la pàgina web de la ECMA, organització fundada en 1961 per estandarditzar els sistemes informatitzats a Europa. Per la seva banda, la pàgina web de l'organització JSON inclou una breu referència del format, així com enllaços a utilitats, llibreries i eines que faciliten l'edició i el tractament de JSON. 
Els fitxers JSON es poden validar contra un esquema per validar les dades que contenen.

Quin és el format de codificació del fitxer JSON que es carrega en CoFFEE?

La codificació és UTF-8. 

Preguntes generals sobre l'API

Quin és el format de les dates?

Se segueix l'especificació OpenApi 3.0 que fa referència a la definició RFC 3339, sección 5.6, per exemple 2022-07-21.

Són tots els camps de l'API obligatoris?

No, només són obligatoris aquells camps que estan marcats com a tals (amb un asterisc en vermell). 

Puc enviar múltiples declaracions d'execució comptable en la mateixa trucada POST?

Sí, cada trucada pot contenir quantes declaracions es desitgin del mateix declarant (un únic declarant), com ve especificat en el tipus de dades “DeclaracionEjecucion” de l'esquema. 

Què indico en l'apartat administració?

És el codi DIR3 de la administració a la qual pertany el declarant (nivell més alt de la jerarquia DIR3), per tant el codi DIR3 de l'Administració General de l'Estat, comunitat autònoma, ajuntament, ...

Què és el codi de la iniciativa i com ho obtinc?

“Iniciativa” és el terme que s'utilitza per referir-se de forma genèrica a qualsevol element de l'estructura sobre el qual es pugui obtenir o proporcionar informació (component, mesura, projecte, subprojecte...). Quan els elements descendents de mesures del PRTR (projectes, subprojectes…) hagin superat el cicle d'aprovació d'acord amb la metodologia establerta en l'Ordre HFP/1030/2021, el sistema CoFFEE els assignarà un codi definitiu.  
Es pot obtenir el codi de la iniciativa a través de la pròpia API o accedint a CoFFEE interactivament. Per exemple, es pot obtenir el llistat de mesures del pla mitjançant el mètode GET estructura/mesurades i una vegada tenim el codi de la mesura obtenir els projectes que pengen de la mateixa amb un GET /estructura/mesures/{codigo}. 
Alternativament, i especialment als primers moments de la posada en producció, la pròpia Secretaria General de Fons Europeus podria proporcionar els codis assignats als elements. 

Què és el codi de l'indicador i com ho obtinc?

Es pot obtenir el codi de l'indicador a través de la pròpia API o accedint a CoFFEE interactivament. Per exemple, amb el mètode GET /estructura/indicadors s'obté la llista d'indicadors d'un element del pla. 

En relació a les declaracions de progrés d'indicadors: el camp “data” (la data de referència del progrés), ha de ser la data actual?

La data de referència del progrés d'un indicador és aquella en què es considera aconseguit el valor de l'indicador que s'actualitza, i per tant ha de ser anterior o igual a la data actual, és a dir, no es permeten dates futures. 

Per què en el cas d'indicadors quantitatius s'informa la “variació” i en el cas d'indicadors qualitatius s'informa el “valor”?

Els indicadors són mesuradors del progrés i poden ser quantitatius (el seu valor és una dada numèrica dins d'un rang) o qualitatius (poden adoptar un valor d'entre un conjunt tancat d'opcions) 
  • En el cas d'indicadors quantitatius s'ha d'informar la variació produïda des del valor anterior de l'indicador. Per exemple, si l'indicador és “Nombre de vehicles elèctrics matriculats” i s'ha passat de 1000 a 3000 vehicles, es declararà “2000”. 
  • En el cas d'indicadors qualitatius s'ha d'informar el nou valor que ha pres d'entre els possibles (inici, en curs i finalitzat).
El motiu pel qual per als indicadors quantitatius es proporciona la variació és que el sistema permet incorporar una justificació (textual i, opcionalment, acompanyada d'arxius). S'entén que al moment de la declaració s'està justificant el valor incrementat (o decrementado) d'un indicador, i no el valor final aconseguit (en l'exemple anterior, es justifiquen els 2000 vehicles que s'han matriculat). 
En el cas dels indicadors qualitatius, es produeix un canvi en el seu estat, i per tant es declara l'estat aconseguit. 

Què és el camp “justificació” i com el farcit?

Es tracta d'un camp opcional, per si es volgués adjuntar un text i un o diversos documents o fitxers justificatius de la informació proporcionada. 

En relació a les declaracions d'execució comptable: el camp “fechaContable” (La data de referència del progrés), pot ser una data posterior a l'actual?

La data comptable ha de ser anterior o igual a la data actual, és a dir, no es permeten dates futures. 

Què és el codi de convocatòria de la BDNS?

El codi de convocatòria BDNS ho aporta la pròpia BDNS en la resposta al gestor quan es declara i per tant ha de ser conegut per ell. Actualment és un valor seqüencial de 6 dígits, podent arribar a 7 dígits en el futur. 

Què són els codis òrgan de contractació, de licitació i de contracte de PLACSP?

El codi de l'òrgan de contractació és un identificador que usa la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) associat a cadascun dels òrgans (en PLACSP es denomina “ANEU Plataforma”). Cada òrgan de contractació pot consultar el seu propi en la pantalla d'administrador del perfil “administrador de l'òrgan de contractació” de PLACSP. 
PLACSP1.PNG 
A més, la Direcció general de Patrimoni de l'Estat publica periòdicament la relació de codis en una fulla Excel que van actualitzant.
En el cas de PLACSP i per a cada òrgan de contractació, els codis de licitació i de contracte són els que identifiquen de forma única un contracte que s'incorpora a la Plataforma de Contractes del Sector Públic:
El codi de licitació es correspon amb el Nombre d'Expedient en la PLACSP, que és el nombre d'expedient que proporciona cada òrgan de contractació. 
El codi de contracte correspon amb el Contracte de la PLACSP. És també un valor que determina l'òrgan de contractació. Correspon a cada contracte dins de l'expedient. 
En qualsevol cas, tots dos són valors que proporciona el gestor a la PLACSP. PLACSP1.PNG

Quan s'emplena el camp “Altres Fonts de finançament”?

La informació sobre altres fonts d'informació s'emplenarà quan l'actuació a la qual correspon l'operació estigui finançada per alguna altra font, de manera addicional al finançament amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En aquest cas, s'identificarà el mecanisme o fons que ha finançat l'operació. 

Haig de reportar la declaració d'execució comptable (annex I de l'Ordre HFP/1031/2021) i de compliment de fites/objectives (secció tercera de l'Ordre HFP/1031/2021) en un fitxer únic?

El format que s'ha definit l'és amb l'ànim que pugui servir tant al moment present per a l'enviament de la informació d'execució de l'exercici 2020, així com per a l'enviament de la de 2021, i l'execució posterior, i també per a la declaració del progrés d'indicadors; tot això tant en arxiu com per la via dels serveis electrònics. És per això que l'esquema inclou totes les estructures de dades. No hi ha obligatorietat d'enviar-les totes elles de forma simultània, com es reflecteix en l'esquema en ser els elements opcionals. De fet la remissió normalment es farà en actes diferenciats, atès que el més probable és que la informació procedeixi de sistemes diferents: la de progrés d'indicadors, del sistema de gestió, i la relativa a l'execució comptable, del sistema comptable.

Puc reportar en un mateix arxiu el finançament MRR corresponent a diverses anualitats?

Sí, el format JSON permet anidamiento i permet per exemple enviar en mateix arxiu diverses ocurrències del camp financiacionMRR”: 
"financiacionMRR": [ 
            { "anualitat": 2021, "capitulo": "6", "import": 100000.00 }, 
            { "anualitat": 2022, "capitulo": "6", "import": 23000.00 } 
          ] 

En la definició de l'API s'indica com a camp a emplenar per al cas d'enviament d'informació comptable el “Codi de la iniciativa (Actuació del Pla)”. Segons l'Ordre HFP/1031/2021 el seguiment comptable és a nivell d'actuació. Són dos conceptes similars?

En el cas d'enviament d'informació d'execució comptable, com indica l'Ordre *HFP/1031/2021, cada operació comptable estarà associada a una actuació, per la qual cosa codIniciativa correspon amb el codi de l'actuació. 

En la definició de l'API s'indica com a camp a emplenar per al cas d'enviament d'informació comptable el “Codi de la iniciativa (Actuació del Pla)”, mentre que per al cas d'enviament d'informació de compliment de fites/objectives s'indica “Codi de la iniciativa (la del nivell més desagregat en l'estructura) en la qual s'ha produït el progrés de l'indicador” a què és hagut de?

La Secretaria General de Fons Europeus, com a Autoritat Responsable del Pla, va determinar que l'execució comptable es registra a nivell d'Actuació, mentre que la remissió d'informació del progrés dels indicadors es farà a l'últim nivell de descomposició de cada projecte per línies d'acció (actuació, activitat o tasca), tot això d'acord amb l'Ordre HFP/1031/2021. 
A l'efecte del sistema, s'utilitza el terme “iniciativa” de forma genèrica. 
 

Per al cas d'enviament d'informació comptable: han d'estar donats de alta en CoFFEE prèviament a la remissió d'informació els contractes/subvencionis que s'incloguin?

Si en fer una declaració d'execució, no hi ha contracte associat a l'actuació, en aquest moment se li assignarà el que s'especifica.

En el cas d'enviament d'informació comptable, han d'estar donats de alta en CoFFEE prèviament a la remissió d'informació els tercers (beneficiaris, contractistes, etc.) que s'incloguin?

Si en fer una declaració d'execució no hi ha tercer associat al contracto/subvenció, en aquest moment se li assignaran els que s'especifiquin. 
D'altra banda, els serveis proporcionen operacions per facilitar beneficiaris de subvencions així com contractistes i subcontractistes, a subvencions i contractes, respectivament, amb posterioritat al seu registre en el sistema.  

En el cas de fases comptables “barrades” (A/, D/, O/, AD/, ADO/, PR/, RE/), els imports s'han de reflectir en positiu o en negatiu?

Els imports en documents barrats són sempre positius; la barra ja indica que els imports es tractaran comptablement en negatiu.

Una vegada enviada la informació d'execució comptable o de progrés d'indicadors: Rebré algun justificant de recepció?

Sí, el sistema proporcionarà un justificant de recepció electrònic que permeti la traçabilitat de les operacions.  

Altres dubtes

Tinc dubtes funcionals sobre la gestió del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència i el sistema de gestió del mateix, on puc dirigir-me?

La descripció del funcionament del Pla s'articula amb dos Ordres Ministerials: 
  • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
  • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Tinc més dubtes tècnics relacionades amb l'API, on puc dirigir-me?

Per a la resta de dubtes tècnics sobre l'API REST de CoFFEE, es pot escriure un missatge a l'adreça de correu electrònic de suport CoFFEE-Desarrollo@igae.hacienda.gob.es 
Des d'aquesta bústia s'atendran exclusivament consultes de caràcter tècnic referides a l'intercanvi d'informació amb la plataforma.