Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Guia de navegació

Com navegar pel Portal d'Internet de l'Administració Pressupostària? www.pap.hacienda.gob.es

En la capçalera s'identifica a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que configura l'àmbit de l'Administració pressupostària.

Se situen així mateix en aquesta zona els accessos a les versions del portal en les diferents llengües oficials de l'Estat i, a més, en anglès.

També es troben l'accés a la pàgina d'inici de la navegació, el mapa del portal i l'accés a adreces de correu de contacte per atendre les consultes dels usuaris sobre els continguts publicats, així com opcions de cerca.

En la part superior es pot accedir a notícies d'actualitat del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública , especialment a aquelles relacionades amb l'àmbit funcional d'aquest Portal .

El cos central, zona superior, s'estructura en tres canals:

 • Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses
 • Intervenció General de l'Administració de l'Estat
 • Oficina virtual

La zona inferior del cos central es dedica a destacar les novetats que els centres directius, gestors dels continguts del portal de l'Administració pressupostària han volgut significar.

A més, en la part inferior figuren accessos a campanyes institucionals de l'Administració General de l'Estat.

En el peu de pàgina s'inclou l'enllaç a aquesta guia i s'indiquen diversos estàndards que compleix aquest portal.

Logo SEPG

Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses

Òrgan superior al que, sota la dependència del Ministre d'Hisenda i Funció Pública , li correspon dirigir i coordinar:

 • La formulació de criteris i objectius de política pressupostària, la programació plurianual dels programes de despeses i ingressos del sector públic estatal, i l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat, el seu seguiment i avaluació de la seva execució, a través de la Direcció general de Pressupostos.
 • La planificació, programació i pressupost dels costos de personal del sector públic estatal.
 • El disseny, planificació i gestió dels fons comunitaris i l'execució estatal de la política d'incentius regionals, així com el seguiment i gestió de la participació espanyola al pressupost comunitari de la Unió Europea, a través de la Direcció general de Fons Comunitaris.

En l'exercici d'aquestes funcions, el seu titular coordina la Comissió de Polítiques de Despesa i la Comissió d'Ingressos, presidint-les en absència del Ministre d'Hisenda i Funció Pública , i presideix les Comissions d'Anàlisis de Programes, ostentant a més la vicepresidència de la Comissió de Coordinació Financera d'Actuacions Immobiliàries i Patrimonials. Presideix també el Comitè d'Inversions Públiques i el Consell Rector d'Incentius Regionals, sent a més titular de la Delegació Especial del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en RENFE-Operadora, depenent les unitats administratives integrants d'aquesta Delegació orgànica i funcionalment del mateix. .

A través d'aquestes pàgines es pot obtenir informació actualitzada de totes les seves actuacions i comunicar amb les diferents unitats a través de les adreces de contacte indicades.

Organització i Aspectes Generals.

En aquest apartat es presenta l'estructura organitzativa i funcions de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i dels seus òrgans directius:

 • Direcció general de Pressupostos.
 • Direcció general de Costos de Personal.
 • Direcció general de Fons Comunitaris.

Pressupostos Generals de l'Estat

Aquest apartat conté, per a l'exercici en curs, la informació relativa als Pressupostos Generals de l'Estat, tant els aprovats com els projectes dels mateixos. El contingut dels Pressupostos està explicat i resumit en diversos llibres: el llibre groc, de presentació del projecte dels Pressupostos a les Corts Generals;  i el llibre blau, d'introducció i estructures pressupostàries.

Facilita l'accés a informació referent a:

 • Pressupostos d'exercicis anteriors
 • Pressupostos de la Unió Europea, de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals
 • Normativa pressupostària
 • Informe econòmic i financer
 • Estadístiques pressupostàries
 • Una altra documentació pressupostària. A través d'aquesta pàgina es pot accedir a la següent informació:
  • Documents de treball
  • Bases de dades macroeconòmics
  • Programes economètrics
  • Una altra documentació

Fons de la Unió Europea

La Direcció general de Fons Europeus és l'òrgan de l'Administració Central responsable de l'estudi, avaluació i coordinació de la gestió de l'aplicació a Espanya dels Fons Estructurals Comunitaris, especialment del FEDER, i del Fons de Cohesió, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria els correspon a altres entitats de l'Administració. Així mateix s'encarrega de la gestió dels Incentius Regionals i de les relacions financeres i pressupostàries amb la Unió Europea.

El lloc web conté informació i serveis relatius a la política regional i els seus instruments, tant en relació amb els fons comunitaris en els diferents períodes com respecte als incentius regionals.

Costos de Personal

La Direcció general de Costos de Personal té al seu càrrec, entre altres funcions, l'exercici de les competències legalment atribuïdes al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en matèria de costos derivats de mesures relatives a les retribucions del personal actiu i de la dotació de llocs de treball dels òrgans de l'Administració. El lloc web conté informació sobre normativa; estadístiques en relació amb aquestes funcions i memòria d'activitats.

Seu electrònica de la Direcció general de Fons Europeus

La seu electrònica de la Direcció general de Fons Europeus permet als ciutadans, l'accés als serveis electrònics de l'àmbit dels Incentius Regionals i dels Fons Comunitaris.

Logo IGAE

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) és l'òrgan de control intern del sector públic estatal i el centre directiu i gestor de la comptabilitat pública.

Com a òrgan de control, la IGAE és l'encarregada de verificar, mitjançant el control previ de legalitat, el control financer permanent, l'auditoria pública i el control financer de subvencions, que l'activitat economicofinancera del sector públic estatal es adecua als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia.

Com centro gestor i directiu de la comptabilitat pública li competeix proporcionar informació comptable fiable, completa, professional i independent sobre la gestió pública. I en aquest sentit té la responsabilitat d'elaborar els comptes econòmics del sector públic segons la metodologia del Sistema Europeu de Comptes Nacionals, que el seu més concret i específic resultat és la determinació de la xifra, fonamental en la vida econòmica de la nació, de dèficit públic, tant del total de les Administracions Públiques com de cadascun dels seus subsectors.

A través d'aquestes pàgines pot accedir a les diverses publicacions, estadístiques i informes realitzats per la IGAE, reflex de les funcions a dalt enumerades i a la normativa actualitzada en l'àmbit de control econòmic- financer i de la comptabilitat pública, directament o a través de les seves bases de dades pròpies.

Els qui som

S'ofereix informació relativa a:

 • Organigrama
 • Memòria
 • Normativa
 • Publicacions
 • Empro públic
 • Procediments Administratius

Comptabilitat

On pot trobar-se entre una altra la informació sobre la funció de la IGAE com a centre directiu i gestor de la comptabilitat pública. D'aquesta forma, aquest canal s'estructura en diversos subcanals, iniciant-se amb el vigent Pla General de Comptabilitat Pública, norma basi en aquest àmbit. Així mateix, s'ofereix informació tant normativa, com a informes i altres estadístiques diferenciant entre la comptabilitat pública estatal, la comptabilitat pública local i la comptabilitat nacional. Les consultes que sobre aquesta matèria són resoltes per la IGAE estan accessibles en la base de dades Lei. La informació disponible es troba estructurada als següents apartats

 • Comptabilitat Pública
  • Pla General de Comptabilitat i normativa relacionada.
  • Comptabilitat Pública Estatal
   • Execució pressupostària
   • Registre de comptes anuals del sector públic
  • Comptabilitat Pública Local
 • Comptabilitat Nacional
  • Calendari de publicacions
  • Informació general: normativa, manuals, guies i notes
  • Publicacions
 • Registro Comptable de factures
 • Una altra informació econòmica financera

Control

Es recullen sota aquest apartat la informació sobre la funció de control intern que té encomanada la IGAE sobre la gestió econòmica i financera del sector públic estatal.

Així, aquest control intern es realitzarà mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer permanent i l'auditoria pública, el control financer de subvencions nacionals i ajudes públiques i el control de fons europeus, modalitats desenvolupades en aquest apartat.

 • Funció Interventora
 • Control financer permanent i auditoria pública.
 • Control financer de subvencions i ajudes públiques
 • Control de fons europeus
 • Supervisió contínua

Coordinació antifrau

El Servei Nacional de Coordinació Antifrau és l'òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

A través d'aquest apartat es pot accedir a la següent informació:

 • Normativa i una altra documentació
 • Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afectin a fons europeus

Base de dades

Proporciona accés a la següent informació:

 • Legislació i informes (Lei)
 • Inventari d'Ens del Sector Públic Estatal (INVESPE)
 • Inventario de Entesl del Sectro Pública Estata, Autonómico y Local (INVENTE)
 • Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (SNPS)
 • Central d'Informació de Comptabilitat Nacional (CIGAE)

Seu electrònica de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat

A través de la seu electrònica de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, s'ofereix als ciutadans l'accés als serveis electrònics relatius al procediment de control financer de subvencions.

Enllaços

Als dos canals anteriors (SGPG i IGAE) s'ofereix un repertori específic d'Enllaços a continguts similars o relacionats.

Logo Oficina virtual

Oficina virtual

A través de l'Oficina virtual es facilita informació sobre el catàleg de sistemes d'informació i serveis web accessibles des d'organismes públics, així com servei de sol·licitud d'accés a qualsevol dels sistemes d'aquest catàleg i d'accés a l'escriptori personalitzat d'aplicacions o bases de dades amb accés restringit, prèvia autorització. Ofereix així mateix serveis de descàrrega de versions actualitzades de programes o aplicacions informàtiques d'interès per a la gestió econòmic financera dels òrgans gestors públics i per a l'enviament d'informació econòmic financera, a través d'Internet, per part dels òrgans gestors de l'Administració General de l'Estat; organismes autònoms; empreses públiques i entitats locals.

Aquest canal s'estructura als següents apartats:

Procediments Administratius del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

La pràctica totalitat de l'activitat de l'Administració Pública es desenvolupa entorn de la gestió i tramitació dels procediments administratius i serveis, caracteritzats pel seu alt grau de formalització conseqüència de la subjecció de l'activitat administrativa a les normes.

Els procediments administratius i serveis són processos a través dels quals un òrgan administratiu competent decideix sobre les prestacions, serveis i pretensions plantejades pels ciutadans.

Amb la finalitat de donar a conèixer els principals procediments administratius i serveis la competència dels quals té atribuïda l'extint Ministeri d'Hisenda i Funció Pública , a través d'aquest apartat (per enllaç al portal del Ministeri) pot obtenir informació sobre tots ells, i tramitar electrònicament aquells disponibles a aquest efecte.

Catàleg de Sistemes d'Informació

La relació d'aplicacions que apareix en aquest apartat per cada tipus d'unitat administrativa, Organisme públic o Administració pública, es refereix al catàleg de sistemes d'informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, als quals es podria accedir, prèvia autorització pel Responsable de la base de dades, classificats en funció dels destinataris dels mateixos.

Es pot trobar informació específica de cada d'un dels serveis prement sobre el nom del mateix, en cas que estigués activa aquesta funció, o en cas contrari es pot sol·licitar informació addicional remetent un correu electrònic a l'adreça que apareix a la pàgina principal d'aquesta web.

Catàleg de Serveis Web

S'ofereix en aquesta pàgina el catàleg de serveis web oferts per la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses per facilitar la interoperabilitat amb els sistemes d'altres entitats i administracions públiques.

Sol·licitud d'accés als Sistemes d'Informació

En l'àmbit de Ia Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses l'accés als sistemes d'informació i a altres continguts o serveis electrònics que se subministren via Internet estan regulats per la Resolució de 21 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Amb caràcter general l'accés a aquests serveis requereix que l'usuari estigui prèviament registrat, és a dir autoritzat per accedir a cadascun d'ells. A més, en un nombre creixent d'aquests serveis s'exigeix que aquest accés es realitzi mitjançant certificat electrònic expedit per un proveïdor autoritzat de serveis de certificació.

Accés als Sistemes d'Informació

A través d'aquest apartat s'accedeix a l'Escriptori Personalitzat de Sistemes d'Informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses. En ell trobarà una icona per a cada Sistema d'Informació al que l'usuari disposi de permisos d'accés per haver estat autoritzat prèviament.

Descàrrega de Programes IGAE

Es presenta en aquest apartat la informació i procediments de descàrrega relatius als programes que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) posa a la disposició d'altres organitzacions públiques, bé sigui per facilitar l'enviament d'informació de caràcter econòmic pressupostari a la pròpia IGAE o bé per tractar-se de programes d'utilitat per a la gestió econòmica del Sector públic.

Formats d'intercanvi

Es proporcionen aquells formats normalitzats per a l'intercanvi d'informació amb sistemes d'informació de l'Administració pressupostària, posats a la disposició d'usuaris externs a aquest àmbit, incloent una breu descripció de la finalitat del format normalitzat, els seus destinataris i la normativa o documentació en la qual s'especifica el format.

Utilitats Pressupostàries

En aquest apartat s'ofereixen fonamentalment:

 • Estàndards d'intercanvi d'informació relatius a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Plantilles pressupostàries per a l'elaboració pels centres gestors de les propostes per als Escenaris pressupostaris i els Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Formats oberts, en la qual es publica la definició de l'estructura de dades dels fitxers XML que formen part dels Pressupostos Generals de l'Estat i la seva documentació corresponent.

Comptabilitat pública local

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat posa a la seva disposició aquesta secció, "Comptabilitat Pública Local", des d'on podrà accedir a la informació relacionada amb la comptabilitat de les entitats locals: normativa comptable, format normalitzat de comptes, aplicació BÁSICAL, guies per a l'obertura de la comptabilitat, fòrum de comptabilitat pública local, ...

Informació complementària

S'exposa en aquesta opció diversa informació de caràcter complementari a l'oferta en la resta de pàgines i apartats, actualment:

 • Especificacions TELCON
 • Normativa Bàsica
 • Jubil@

Entorn col·laboratiu SOROLLA2

A través de l'entorn col·laboratiu SOROLLA2 s'ofereix informació de caràcter general sobre el sistema d'informació SOROLLA2. Entre els seus diferents subapartats podrà trobar informació sobre Què és SOROLLA2?; les Funcionalitats principals del sistema; Com se sol·licita i la Relació d'instal·lacions que fins avui s'han adherit.També podrà conèixer el "full de ruta de SOROLLA2" de l'any en curs.

Així mateix s'ofereix formació online, enfocada a tres àrees formatives:

 • Conceptes generals
 • Gestió de caixa pagadora
 • Tramitació d'expedients de despesa

Fòrums

Aquests fòrums pretenen ser un lloc on els usuaris acudeixin a debatre sobre els temes al fet que fan referència i a posar en comú les seves experiències sobre aquest tema.

Normes d'ús: Existeixen dos tipus de fòrums: fòrums públics i fòrums privats. Els fòrums públics són fòrums oberts a tots els interessats en el seu contingut, l'accés del qual té caràcter gratuït, i no requereix registre previ de l'usuari. Els fòrums privats requeriran registre d'usuari i contrasenya per a tot tipus d'accés, seguint les instruccions que s'indiquin en cada cas.

Verificació de documents electrònics de l'Administració pressupostària

A través de la Verificació de documents electrònics de l'Administració pressupostària es pot accedir a la visualització de documents electrònics emmagatzemats en la base de dades de documents electrònics de l'Administració pressupostària, és a dir de l'àmbit de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses.

Actuacions administratives automatitzades

A través d'aquesta pàgina s'accedeix a les resolucions publicades que regulen les actuacions administratives automatitzades en l'àmbit de l'Administració pressupostària.

Aspectes generals

Les capçaleres de pàgines del portal, mostren el logo institucional del Govern, Ministeri, i el logo de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, l'opció per accedir a versions en altres llengües, el cercador web i alguns menús auxiliars.

Inicio | Mapa | Contactes

Des de l'escut institucional del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública s'accedeix al Portal del Ministeri i des del logo de la SEPG es pot tornar a tot moment a la pàgina d'inici del portal de l'Administració pressupostària.

En la part inferior s'ofereixen les Novetats dels continguts de cada canal principal

Situada en el peu de la pàgina, la zona de menú complementari ofereix informació referent a la Guia de Navegació, Guia Tècnica, Avís legal, Accessibilitat i grau de compliment de certs estàndards d'Internet.

Com saber on estem?

A través de l'encapçalament que es troba en la part superior del marc central de les pàgines de navegació apareix el canal, subcanal i tema del contingut informatiu en el qual ens trobem.

Inicio > Informació Complementària > Normativa Bàsica

També ens podem orientar a tot moment a través del botó Mapa, situat a la zona de capçalera de cada pàgina.

Com canviar d'idioma?

El Portal de l'Administració Pressupostària té gran part dels seus continguts en versió multillenguatge. Es pot navegar usant les llengües oficials d'Espanya (castellà, català/valencià, basc i gallec) i anglès. El menú que permet l'opció d'idiomes es troba en la capçalera, marge superior dret, de la pàgina d'inici del portal i dels canals principals.

Benvingut | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome |

Per visualitzar la versió del portal en una llengua diferent al castellà (idioma per defecte) caldrà seleccionar la paraula "benvingut" en la llengua corresponent a la versió desitjada.

Impressió de continguts

Per imprimir el contingut de qualsevol pàgina es premerà sobre la icona o enllaç

Versió imprimible

Web accessible per a persones amb discapacitat i altres dispositius de navegació

El Portal de l'Administració Pressupostària és accessible segons els estàndards WAI (AA) WAG 2.0.